Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju opałowego w roku 2018

Gmina Sokołów Podlaski ogłasza przetarg

 • Adres: 08300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 781-26-10 , fax. 25 781-26-10
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sokołów Podlaski
  ul. Wolności 44
  08300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
  tel. 25 781-26-10, fax. 25 781-26-10
  REGON: 54840700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasokolowpodl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego w roku 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego (oleju napędowego grzewczego) z przeznaczeniem na potrzeby Ośrodków Zdrowia w miejscowościach Dolne Pole oraz Skibniew- Podawce oraz podległych Zamawiającemu jednostek organizacyjnych, na okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale III SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach