Przetargi.pl
Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni centralnego ogrzewania w Wojskowym Instytucie Łączności na sezon grzewczy 2018 - 2019

Wojskowy Instytut Łączności ogłasza przetarg

 • Adres: 05-130 Zegrze Południowe, Warszawska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 885 543 , fax. 227 822 134
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowy Instytut Łączności
  Warszawska 22A
  05-130 Zegrze Południowe, woj. mazowieckie
  tel. 261 885 543, fax. 227 822 134
  REGON: 1009906000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wil.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni centralnego ogrzewania w Wojskowym Instytucie Łączności na sezon grzewczy 2018 - 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do kotłowni centralnego ogrzewania w Wojskowym Instytucie Łączności na sezon grzewczy 2018-2019 (dostawa w temperaturze rzeczywistej) przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Olej napędowy grzewczy musi spełniać wszystkie wymagania określone w aktualnych na dzień dostawy obowiązujących przepisach (normach), w tym w szczególności wymagania jakościowe określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania, jakości paliw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 1547) oraz normy PN-C 96024:2011 lub równoważnej dla gatunku L1. Parametry jakie musi spełniać olej napędowy grzewczy: gęstość w temperaturze 15ºC g/cm³ – max. 0,86; wartość opałowa kJ/kg – min. 42 600; temperatura zapłonu ºC – min. 56; lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC mm2/s – max. 6; temperatura płynięcia ºC – max. -20; zawartość siarki wagowo % – max.0,1; zawartość wody mg/kg – max. 200; zawartość zanieczyszczeń stałych mg/kg – max. 24; pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej wagowo % – max. 0,3; pozostałość po spopieleniu wagowo % – max. 0,01. Jakość dostarczanego oleju musi zostać potwierdzona przy każdej dostawie orzeczeniem laboratoryjnym (świadectwem jakości) wykonanym nie wcześniej niż 30 dni przed dniem dostawy. W przypadku zmiany norm jakościowych w trakcie realizacji zamówienia, dostarczany po wejściu w życie tych norm, olej musi je spełniać. Koszt uzyskania orzeczenia ponosi Wykonawca. Przewidywana ilość zamawianego oleju – ok. 150 m³ na okres trwania umowy tj. 12 miesięcy. Dostawy oleju winny następować każdorazowo w partiach 10 m³ – 15 m³ po zgłoszeniu przez Zamawiającego zapotrzebowania, w terminie max. 48 godz. od dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę. Zgłoszenie telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu. Zamawiający zastrzega sobie prawo ilościowego ograniczenia wielkości przedmiotu, którego nie jest w stanie ściśle przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia realizacji zamówienia. Odbioru oleju napędowego grzewczego dokonywać będzie powołana przez Dyrektora WIŁ Komisja, która przyjmie od Wykonawcy orzeczenie laboratoryjne potwierdzające wymagania jakościowe oraz określi na podstawie odczytu i wydruku ze stosownych urządzeń pomiarowych dokładną ilość dostarczonego oleju. Z dokonanego odbioru oleju napędowego grzewczego Komisja sporządzi protokół według wzoru stanowiącego załącznik do projektu umowy. Protokół ten podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz dokonujący dostawy pracownik Wykonawcy. Odbiór paliwa odbywać się będzie w temperaturze rzeczywistej, tym samym rozliczenie finansowe będzie zgodnie z tą dostawą, to jest z ilością dostarczonego paliwa. Autocysterny (samochód) powinny być wyposażone w legalizowany licznik pomiaru oleju. Wielkość każdorazowej dostawy ustalana będzie na podstawie wskazań na legalizowanym liczniku pomiaru oleju napędowego grzewczego w temperaturze rzeczywistej. W przypadku zmiany ceny producenta mającej wpływ na zmianę ceny za dostawę, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą dokument (wydruk) z ogólnodostępnej i jawnej dla wszystkich, oficjalnej strony internetowej producenta oferowanego oleju z ceną obowiązującą na dzień dostawy. Miejsce dostawy – Wojskowy Instytut Łączności ul. Warszawska 22 A, Zegrze Płd. Zamawiający informuje, iż ze względu na charakter wykonywanych zadań posiada obiekty, które będą stanowić zabezpieczenie na czas wojny i zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W związku z powyższym zastosowanie ma Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. (Dz. U. nr 133 poz. 924).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonej przez Wykonawcę aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi – ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.). Ww. warunek Wykonawca musi spełnić samodzielnie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony przez min. jednego z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach