Przetargi.pl
Budowa Zintegrowanego Systemu Dróg Rowerowych na terenie Gminy Błonie

Gmina Błonie ogłasza przetarg

 • Adres: 05870 Błonie, Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7253004, 7253006 , fax. 227 253 067
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Błonie
  Rynek 6
  05870 Błonie, woj. mazowieckie
  tel. 022 7253004, 7253006, fax. 227 253 067
  REGON: 1327123000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.blonie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Zintegrowanego Systemu Dróg Rowerowych na terenie Gminy Błonie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 – DW nr 720 - odcinek od. ul. J. Poniatowskiego do skrzyżowania z DW nr 700 i od skrzyżowania do granicy gminy Brwinów i Ożarów Mazowiecki Zadanie nr 2 - DK nr 92 - odcinek od skrzyżowania z DW Nr 579 (ul. Targowa) do granicy z gminą Ożarów Mazowiecki Zadanie nr 3 – DG 410108W ul. Passowska - odcinek od DW nr 579 do DG nr 410108W Zadanie nr 4 - DG nr 410137W IHAR Radzików - odcinek od DP nr 4110W Zadanie nr 5 – DP nr 4110 Kopytów – Radzików Zadanie nr 6 - DG 410801W ul. Mickiewicza i ul. Kalinowa Zadanie nr 7 – DW 579 ul. Grodziska na odcinku od ulicy Jana Pawła II do ulicy Kolejowej Zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ, natomiast szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w SIWZ. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy różnymi częściami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia obowiązywać będzie najszerszy, najkorzystniejszy dla Zamawiającego zakres robót. UWAGA: Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Podstawą wyceny robót jest dokumentacja projektowa i STWiOR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty wynikające z treści SIWZ, które należy dołączyć do oferty: a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), b) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz lub w przypadku gdy wadium wnoszone jest w pieniądzu kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego; c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i występowania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca nie będzie występował osobiście lub poprzez przedstawiciela upoważnionego w dokumentach rejestrowych. d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. e) *Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (*jeżeli dotyczy) 2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert następujące oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ). b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach