Przetargi.pl
Zakup i dostawa Ambulansu sanitarnego.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 08300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Jana Bosko
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 817 320 , fax. 257 876 083
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. ks. Jana Bosko 5
  08300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
  tel. 257 817 320, fax. 257 876 083
  REGON: 30677900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozsokolow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa Ambulansu sanitarnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa Ambulansu sanitarnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dla warunku nie określa szczegółowych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia (Załącznik Nr 3 do SIWZ) Formularz ofertowy , stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz asortymentowo cenowy stanowiący Załącznik nr 1A do SIWZ, Wypełniony i podpisany Formularz Przedmiot zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ, Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; Materiały w postaci folderów lub kart katalogowych dotyczących oferowanego sprzętu. Oświadczenie (wzór stanowi Załącznik nr 5), że dla oferowanego asortymentu Wykonawca posiada stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP oraz, że dostarczany asortyment będzie oznakowany i opakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 211) (kserokopie dokumentów dopuszczających do wglądu na żądanie Zamawiającego) - jeśli dotyczy. W celu potwierdzenia spełniania przez zaoferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, wykonawca wraz z ofertą składa: a) świadectwo homologacji dla pojazdu skompletowanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz.U.2015. poz. 1475) b) dokument potwierdzający pozytywnie przeprowadzone badanie systemu mocowań i układów przytrzymujących wyposażenie medyczne potwierdzające zgodność z wymaganiami PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3, wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną; c)potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości albo inny dokument równoważny potwierdzający, że zaoferowany sprzęt został wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2008 lub normą równoważną; opis techniczny zawierający parametry funkcjonalno-użytkowe oferowanego ambulansu Dokumenty i oświadczania wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W załączeniu wzór oświadczenia stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach