Przetargi.pl
Zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, Jagiellońska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 18 41 41 600 , fax. +48 18 41 41 700
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
  Jagiellońska 33
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. +48 18 41 41 600, fax. +48 18 41 41 700
  REGON: 49189318000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.bip.nowosadecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie. I. Zakres przedmiotowych robót budowlanych obejmuje w szczególności: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) roboty fundamentowe i izolacyjne, d) roboty związane z wykonaniem ścian konstrukcyjnych, e) roboty dekarskie, f) roboty stolarskie i ślusarskie związane ze stolarką okienną i drzwiową, g) roboty tynkarskie i malarskie, h) roboty posadzkarskie, i) roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o., gazowej, p.poż. i wentylacji mechanicznej, j) roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, k) prace związane z montażem trybuny oraz wyposażenia hali sportowej i strzelnicy, l) roboty związane z zagospodarowaniem terenu (wykonanie ciągów pieszych, odcinka drogi dojazdowej oraz placów postojowych, wykonanie zagospodarowania terenu zielenią, montaż małej architektury i stojaków rowerowych). Przedmiot zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną i geologiczną, uruchomienie wykonanych instalacji, przeszkolenie użytkownika, uzyskanie wszystkich zezwoleń i decyzji wymaganych przepisami prawa budowlanego umożliwiających użytkowanie przedmiotowego budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Miejsce realizacji robót budowlanych: teren Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 1, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. Lokalizacja inwestycji: działka nr 161/21, m. Marcinkowice, obr. 0014 Marcinkowice, gm. Chełmiec. UWAGA: Teren działki oraz budynki, w sąsiedztwie których prowadzone będą roboty budowlane są użytkowane przez Zespół Szkół w Marcinkowicach. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający niezakłócone użytkowanie terenu oraz znajdujących się na nim budynków oraz zachowanie bezpieczeństwa osób znajdujących się na tym terenie. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do budynków znajdujących się na terenie działki objętej inwestycją oraz do budynku wspólnoty mieszkaniowej zlokalizowanego przy drodze wewnętrznej. Prace powinny być prowadzone w uzgodnieniu z dyrektorem placówki. II. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składają się: 1) projekty budowlane z rysunkami wykonawczymi i uzgodnieniami, 2) przedmiar robót, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) bioz, 5) decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, oraz 6) pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew. UWAGA: Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczną, przy czym dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres nieobjęty zamówieniem. Niniejsze zamówienie nie obejmuje wykonania: • zatoki autobusowej i wiaty przystankowej, oraz • zieleni wysokiej. Tak więc wszystkie zapisy dotyczące powyższego zakresu robót nie są wiążące dla Wykonawcy. Przedmiar robót będący częścią Załącznika nr 1 do SIWZ stanowi jedynie materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem wykonawca nie może powoływać się na przedmiar jako podstawę wyceny oferty. Zamawiający uzyskał w dniu 16.03.2020 r. Decyzję nr 467/2020 Starosty Nowosądeckiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego: budowę budynku hali sportowej z widownią i zapleczem wraz z instalacjami, układu komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi, instalacji zbiornikowej gazu wraz z trzema podziemnymi zbiornikami (o łącznej pojemności 19,5 m3), zbiornika na wody opadowe (pełniącego również funkcję zbiornika p.poż.), odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, obiektów małej architektury oraz oświetlenia terenu na dz. ew. nr 161/21 położonej w obr. ew. Marcinkowice, gm. Chełmiec. Decyzja stała się ostateczna z dniem 17.03.2020 r. UWAGA: Podane w dokumentacji technicznej, ewentualne znaki towarowe, patenty, pochodzenie, nazwy własne towarów lub ich producentów, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. III. Specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca realizacji zamówienia, zobowiązani są zgłosić ten fakt do dnia 27 maja 2020 r. Kierownikowi Zespołu ds. Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu – Pani Beacie Zięcinie - Kasieczce, za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania. O terminie przeprowadzenia oględzin zainteresowani wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem w/w Platformy zakupowej. IV. Zamawiający wymaga, by na roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia wykonawca udzielił minimum 5 - letniej gwarancji jakości i rękojmi (uwaga: okres gwarancji jakości i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt 19 SIWZ). V. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto robót przewidzianych do wykonania w 2020 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym uzgodnionym z zamawiającym. Ubezpieczenie (polisa OC) musi być ważne na dzień zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w ubezpieczenia OC. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do kwoty nie mniejszej niż wartości brutto robót przewidzianych do wykonania w następnych latach zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym uzgodnionym z zamawiającym i każdorazowego przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC. Tym samym wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym uzgodnionym z zamawiającym. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii opłaconej zaktualizowanej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie zaktualizowanego ubezpieczenia OC, Zamawiający może odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę karą umowną za odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. VI. Wykonanie przedmiotu zamówienia przebiegać będzie zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299/. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej zostało on ustanowiony przez gwaranta tj. oryginału dokumentu. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu: a) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777 z zaznaczeniem, że dotyczy: ZP.272.6.2020 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na budowie hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach. b) za datę i godzinę wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego; c) zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swój rachunek bankowy. 5) Wadium wnoszone w pozostałych formach dopuszczonych specyfikacją: a) oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji, o których mowa w pkt 13 ppkt 3) lit. b) – e) SIWZ należy złożyć wraz z ofertą przetargową przy użyciu środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/-ych do jego wystawienia. Zamawiający zaleca, aby dokument poręczenia lub gwarancji został złożony w osobnym pliku; b) wadium składane w formach, o których mowa w pkt 13 ppkt 3) lit. b) – e) SIWZ, musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą; w przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp; c) w razie zawieszenia biegu terminu związania ofertą lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium, o którym mowa w pkt 13 ppkt 3) lit. b), c), d), e) SIWZ albo zostanie przedłużony przez wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą. 6) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 ppkt 11) lit. a) SIWZ. Zwrot wadium otrzymanego w formie elektronicznej nastąpi w drodze stosownego oświadczenia zamawiającego skutkującego zwolnieniem gwaranta ze wszystkich zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji/poręczeń. Zgodnie bowiem z przepisem art. 508 Kodeksu cywilnego, zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Zamawiający poinformuje bezpośrednio bądź też za pośrednictwem wykonawcy gwaranta o zwolnieniu z długu, co spowoduje ustanie odpowiedzialności, a tym samym – wymagany przepisami „zwrot” wadium nastąpi skutecznie. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13 ppkt 7) SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Na ofertę składają się: a) wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, sporządzony, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożony w sposób określony w pkt 12.I lit. a) SIWZ, b) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w Załączniku nr 3 do SIWZ (OSWIADCZENIE.doc), sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, złożone wraz z ofertą w sposób określony w pkt 12.I lit. a) SIWZ. II. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, sporządza się, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę wraz z oświadczeniem i innymi wymaganymi załącznikami za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone podczas składania oferty w osobnym miejscu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wczytania do systemu za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” potwierdzonego komunikatem, że oferta została złożona. III. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. . Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. IV. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu wykonawcy. V. Załączone do oferty dokumenty lub oświadczenia powinny być przedstawione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y wskazaną/e w pkt 15 ppkt 5 SIWZ. VI. Do oferty należy dołączyć dokument/-y wskazujący/-e, że osoba/-y podpisująca/-e ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest/są do tej czynności umocowana/-e, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób udzielającej/-ych pełnomocnictwa lub w formie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/-y udzielającą/-e pełnomocnictwa lub przez notariusza. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie będzie wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innych dostępnych dla zamawiającego dokumentów, zamawiający dokona w pierwszej kolejności sprawdzenia prawa do podpisania oferty (reprezentowania wykonawcy) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku braku takiej informacji lub jakichkolwiek wątpliwości z nią związanych zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia stosownych pełnomocnictw. VII. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób udzielających pełnomocnictwa lub w elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/-y udzielającą/-e pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu ocenia się zgodnie z opisem zawartym w pkt 11 SIWZ (ramka pierwsza), z zastrzeżeniem, że żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. VIII. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki dedykowanej dla niniejszego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 369, ze zmianami). Formularz oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania wraz z informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. IX. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to określa w szczególności: (a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, (b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, (c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. X. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach