Przetargi.pl
Budowa nowego budynku administracyjno - garażowego przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach

Powiat Wadowicki ogłasza przetarg

 • Adres: 34-100 Wadowice, ul. Batorego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 734 200 , fax. 338 232 433
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wadowicki
  ul. Batorego 2
  34-100 Wadowice, woj. małopolskie
  tel. 338 734 200, fax. 338 232 433
  REGON: 72183421000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wadowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa nowego budynku administracyjno - garażowego przy ul. Wojska Polskiego w Wadowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje prace związane z budową i wykończeniem nowego budynku administracyjno-garażowego. Zrealizowane roboty budowlane winny spełniać warunki umożliwiające uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. Zakres robót budowlanych obejmuje min.: 1. Roboty budowlane polegające min. na: a) rozbiórce istniejącego budynku gospodarczego, b) rozbiórce istniejących fundamentów obiektowych i posadzek, c) rozbiórce i budowa sieci i przyłącza energetycznego, d) przyłączeniu kanalizacji sanitarnej, e) przyłączeniu kanalizacji deszczowej, f) przyłączeniu wody, g) przyłączeniu gazu, h) budowie budynku administracyjno-garażowego, i) wykonaniu robót instalacyjnych w zakresie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, hydrantowych, niskoprądowych, elektroenergetycznych, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, oddymiania klatek schodowych, instalacji alarmowej ppoż, j) wykonaniu kompleksowych robót wykończeniowych, k) utwardzeniu terenu z miejscami postojowymi, l) montażu szlabanu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 25.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach