Przetargi.pl
„Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć fizjoterapeutycznych z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań WOKRO”

ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W GOŁDAPI ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, ul. Wojska Polskiego 18
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 615 11 60
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH W GOŁDAPI
  ul. Wojska Polskiego 18
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 615 11 60
  REGON: 281523480
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zpewgoldap.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zamówienie na realizację specjalistycznych zajęć fizjoterapeutycznych z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach zadań WOKRO”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” w celu realizacji zadań, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) - przez TERAPEUTĘ:rehabilitant / fizjoterapeuta – 1 osoba, do 190godzin, w terminie od podpisania umowy, nie później niż do 17 grudnia 2023Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” w celu realizacji zadań, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) - przez TERAPEUTĘ:rehabilitant / fizjoterapeuta – 1 osoba, do 57 godzin, w terminie od podpisania umowy, nie później niż do 17 grudnia 2023 r
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85142100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, spełniającą poniższe warunki:a) posiada wykształcenie co najmniej wyższe w zakresie rehabilitacji/fizjoterapii na poziomie wymaganym do pracy z dzieckiem do 7. roku lub ukończone studia podyplomowe z zakresu rehabilitacji/fizjoterapii,b) posiada co najmniej dwa lata doświadczenia w pracy terapeutycznej z dzieckiem do 7 roku życia,c) ukończyła co najmniej jeden kurs doskonalący z zakresu terapii dziecka do 7. roku życia,d) nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; (na podstawie art. 10 ust.5 pkt 4 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021, poz. 1762 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-09-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną