Przetargi.pl
UTWORZENIE NOWOCZESNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SĘPOPOL /4 postępowanie/

GMINA SĘPOPOL ogłasza przetarg

 • Adres: 11-210 Sępopol, ul. 11 Listopada 7
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897613181 , fax. 896790821
 • Data zamieszczenia: 2023-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SĘPOPOL
  ul. 11 Listopada 7
  11-210 Sępopol, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897613181, fax. 896790821
  REGON: 510743628
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sepopol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTWORZENIE NOWOCZESNEGO CENTRUM SPORTOWEGO NA TERENIE GMINY SĘPOPOL /4 postępowanie/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz z rozbudową budynku centrum sportowego na terenie gminy Sępopol wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Zakres prac w ramach zamówienia będzie obejmował roboty ziemne i fundamentowe, wykonanie ścian parteru, stropu nad parterem, wykonanieścian piętra, wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wykonanie zadaszonego tarasu, wykonanie elewacji, roboty wykończeniowe. Teren przy budynku ma zostać zagospodarowany poprzez wykonanie nowego ogrodzenia murawy stadionu oraz placu zabaw, który należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu jak i wyrównanie i rozplantowanie terenów zielonych. W ramach zamówienia jest również przebudowa chodników i drogi prowadzącej do obiektów sportowych oraz wykonanie parkingu dla samochodów osobowych na 29 miejsc + 2 miejsca dla osóbniepełnosprawnych. Zamówienie obejmuje również wykonanie garażu, skateparku, ogólnodostępnej infrastruktury fitness oraz montaż systemu instalacji fotowoltaicznej. Teren przy budynku należy wyposażyć w ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci i tablicę informacyjną zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W budynku istniejącym, sąsiadującym z nowymobiektem, wymianie ulegną schody, elewacja oraz dach.2.Zakres robót obejmuje:a) Przebudowę wraz z rozbudową istniejącej części budynku,b) Roboty wykończeniowe nowej i istniejącej części,c) Wykonanie zadaszonego tarasu,d) Kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznej,e) Wykonanie nawierzchni utwardzonych – kostka betonowa,f) Wykonanie ogrodzenia,g) Wykonanie garażu,h) Wykonanie placu zabaw, skateparku, infrastruktury fitness,i) Wycinkę drzew.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania iodbioru robót budowlanych. Komplet dokumentacji projektowej jest załącznikiem do SWZ udostępniony na stronie internetowej prowadzonegopostępowania.4.Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWi O RB, a wiec w dokumentachopisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norma, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp a takim odniesieniom i nietowarzyszyło wyrażenie ,,lub równoważne”,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej zprzedmiotem zamówienia z sumą gwarantowaną na jedną i wszystkie zdarzenia na kwotę, minimum 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Polisa musi być ważna lub odnawialna przez cały okres trwania realizacjizamówienia.4) zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:a. doświadczenie zawodowe - dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia Zamawiający żąda by Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej jedna robotę odpowiadające swoim rodzajemrobotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowie, przebudowie, rozbudowie, obiektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu (definicje zgodnie z art. 3 pkt 6,7,7a ustawy prawo budowlane) w wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).b. kadra techniczna (kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia -Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobą o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych tj.:1) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą:- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnieniawydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcjikierownika budowy.2) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą:- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych,gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawiewcześniej obowiązujących przepisów,3) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą:- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacyjnej i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których mowa powyżej przez jedną osobę. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) orazustawy z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646);3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez poszczególnych Wykonawców.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacjęzamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach