Przetargi.pl
„Budowa wiaty edukacyjnej w Leśnym Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach II”

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kudypy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-036 Gietrzwałd, Kudypy 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 527 90 90
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kudypy
  Kudypy 4
  11-036 Gietrzwałd, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 527 90 90
  REGON: 510543912
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa wiaty edukacyjnej w Leśnym Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach II”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie wiaty edukacyjnej w Leśnym Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.Roboty budowlane wykonane będą zgodnie z warunkami decyzji Nr Gtw/138/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. wydanej przez Starostę Olsztyńskiego, znak sprawy BI-II.6740.8.189.2022.MP9 zatwierdzającej projekt zagospodarowania działki oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę (w Załączniku nr 8 do SWZ).Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach