Przetargi.pl
Zamówienie na materiały edukacyjno-promocyjne dla projektu KEI

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 01-045 Warszawa, ul. Kolska 12
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
  ul. Kolska 12
  01-045 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 010464542
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nask.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie na materiały edukacyjno-promocyjne dla projektu KEI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów edukacyjno-promocyjnych opatrzonych właściwym logo w ramach Porozumienia nr POPC.03.04.00-00-0001/17-03 o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji (obecnie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) i Centrum Nauki Kopernik, a Zamawiającym tj. NASK-PIB.2. Na przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 składa się:1) Gra wieża z drewnianych klocków wraz z opakowaniem – 1500 sztuk;2) Bawełniany plecak ze sznurkiem ze wstawioną na dole plecaka po jednej stronie wstawki z np. juty – 1500 sztuk;3) Przypinka – 1500 sztuk;4) Cukierki krówki – 20 kg;5) Bawełniany plecak ze sznurkiem ze wstawioną na dole plecaka po jednej stronie wstawki z np. juty – 1500 sztuk;6) Głośnik bezprzewodowy – 310 sztuk;7) Pudełko kartonowe – 20 kartonów;8) Plecak-torba z bawełny – 15 sztuk;9) Głośnik z naturalnego tworzywa – 15 sztuk;10) Termos dwuścienny około 500 ml – 15 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach