Przetargi.pl
zamówienie na dostawy warzyw i owoców

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Montelupich
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 345 077 , fax. 126 335 354
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Montelupich 7
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 345 077, fax. 126 335 354
  REGON: 35114186900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zamówienie na dostawy warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CPV 15300000 – 1 owoce, warzywa i produkty podobne; CPV 03200000 – 3 zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy; Część I:Warzywa cebulowe i korzeniowe: Buraki ćwikłowe – CPV 03200000-3 – 2 500 kg Cebula – CPV 03200000-3 – 3 000 kg Marchewka – CPV 03200000-3 – 7 200 kg Pietruszka – CPV 03200000-3 – 1 500 kg Pory – CPV 03200000-3 – 1 000 kg Seler -CPV 03200000-3 – 2 200 kg Część II: Warzywa strączkowe: Fasola “Jaś” - CPV 03200000-3 – 600 kg Groch łuskany – CPV 03200000-3 – 500 kg Część III: Warzywa kapustne i liściowe: Kalafior bez liści – CPV 03200000-3 – 100 kg Kapusta biała – CPV 03200000-3 – 2 300 kg Kapusta czerwona – CPV 03200000-3 – 1 000 kg Sałata zielona – CPV 03200000-3 – 100 kg Część IV: Jabłka: Jabłka – CPV 03200000-3 – 3 000 kg Część V: Warzywa sezonowe: Ogórki świeże - CPV 03200000-3 – 100 kg Papryka świeża - CPV 03200000-3 – 200 kg Pomidory - CPV 03200000-3 – 200 kg Część VI: Ziemniaki: Ziemniaki – CPV 03200000-3 – 20 000 kg Część VII: Kiszonki: Kapusta kiszona (opakowanie do 25 kg) – CPV 15300000-1 – 2 200 kg Ogórki kiszone (opakowanie do 35 kg) – CPV 15300000-1 – 2 600 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla każdej z części zamówienia w wysokości: Część I – 1 500,00 zł, Część II – 100,00 zł, Część III – 250,00 zł, Część IV – 450,00 zł, Część V – 100,00 zł, Część VI – 1 200,00 zł, Część VII – 630,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca winien wpłacić przelewem na niżej podany numer rachunku bankowego Zamawiającego: Areszt Śledczy Kraków ul. Montelupich 7 31-155 Kraków Narodowy Bank Polski oddział okręgowy Kraków 92 1010 1270 0010 2313 9120 0000 W tytule przelewu wpisać: 3/D/Kw-Ż/20 podać numer części zamówienia, za którą wpłacane jest wadium oraz nazwę firmy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach