Przetargi.pl
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEKWENATORA 3500 GENETIC ANALYZER

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 658 39 79 , , fax. 12 658 39 79
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
  ul. Wielicka 265
  30-663 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 658 39 79 , , fax. 12 658 39 79
  REGON: 35137588600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.usdk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SEKWENATORA 3500 GENETIC ANALYZER
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa dostawy odczynników do sekwenatora 3500 Genetic 2. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji zawiera SIWZ oraz załączniki do SIWZ . załącznik nr 1 – Istotne Postanowienia Umowy (IPU) załącznik nr 2 – Formularz Oferty załącznik nr 3 – Formularz Cenowy 3. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33696500-0 odczynniki laboratoryjne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie określa się warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach