Przetargi.pl
„Wykonywanie prac doraźnych w zakresie sprzątania na terenie Gminy Trzebinia”

Gmina Trzebinia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-540 Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 326 121 227 , fax. 326 121 147
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebinia
  ul. Marszałka Piłsudskiego 14
  32-540 Trzebinia, woj. małopolskie
  tel. 326 121 227, fax. 326 121 147
  REGON: 52723300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebinia.pl / BIP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonywanie prac doraźnych w zakresie sprzątania na terenie Gminy Trzebinia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: - zbieranie śmieci, - zamiatanie, - usuwanie namuleń po ulewnych deszczach, - usunięcie zanieczyszczeń z kratek ściekowych, - koszenie, - wywóz odpadów, - rozstawienie stojaków na imprezy okolicznościowe, wyposażenie ich w worki oraz wywóz nieczystości. Przedmiot umowy realizowany będzie każdorazowo na podstawie zleceń cząstkowych i faktyczne świadczonych usług.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy nie wynika ono z wpisu do KRS lub wpisu do CEIDG – należy złożyć wraz z ofertą. 2)Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie - należy złożyć wraz z ofertą. 3)Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp - należy złożyć wraz z ofertą. 4)Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 i 14 RODO - zał. 1a do siwz- jeżeli dotyczy - należy złożyć wraz z ofertą. 5)W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedłoży dokumenty, które będą określały w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje mogą wynikać między innymi z umów cywilno-prawnych (np. zlecenia, najmu, dzierżawy). 6)Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- należy złożyć bez wezwania zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www. trzebinia.pl/ Biuletyn Informacji Publicznej) informacji podanych w dniu otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oświadczenia wskazanego w ppkt. 6) w oryginale – w formie papierowej lub dokumentu elektronicznego. Dokumenty składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast dokumenty sporządzone w postaci papierowej własnoręcznym podpisem. Oświadczenie w formie papierowej należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14. Oświadczenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres zamowienia.publiczne@um.trzebinia.pl UWAGA: Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty przedłożone w formie kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach