Przetargi.pl
Zamówienia na roboty budowlane polegające na przebudowie boiska sportowego wraz z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej – Zdroju

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, Jagiellońska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 18 41 41 600 , fax. +48 18 41 41 700
 • Data zamieszczenia: 2020-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego
  Jagiellońska 33
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. +48 18 41 41 600, fax. +48 18 41 41 700
  REGON: 49189318000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.nowosadecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienia na roboty budowlane polegające na przebudowie boiska sportowego wraz z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej – Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie boiska sportowego wraz z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej – Zdroju. I. Zakres rzeczowy przedmiotowych robót budowlanych obejmuje w szczególności: a) demontaż urządzeń, ogrodzenia i ławek, b) podniesienie terenu, c) przebudowę boiska wraz z wykonaniem nawierzchni systemowej, d) budowę chodników i odwodnienia liniowego, e) wykonanie ogrodzenia, f) założenie trawników, g) roboty towarzyszące. Miejsce realizacji robót budowlanych: teren Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej - Zdroju, ul. Zdrojowa 1, 33-350 Piwniczna - Zdrój, powiat nowosądecki, województwo małopolskie. Lokalizacja inwestycji: działki ewid. nr 1913/1, 1913/2 oraz 1913/3, obręb Piwniczna, gm. Piwniczna - Zdrój. UWAGA: Budynki Zespołu Szkół i Placówek, w sąsiedztwie których prowadzone będą roboty budowlane są obiektami użytkowanymi zgodnie z ich przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający niezakłócone użytkowanie obiektów oraz zachowanie bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiektach i w ich pobliżu. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do budynków oraz do terenu wokół budynków (parking itd.) nie objętych procesem inwestycyjnym. Prace powinny być prowadzone w uzgodnieniu z Dyrektorem placówki. II. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji projektowej (zwanej również „dokumentacją techniczną”), stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, na którą składają się: 1) decyzja nr 2045/2019 Starosty Nowosądeckiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, 2) projekt budowlany w branży architektonicznej wraz z częścią graficzną, 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) przedmiar robót. UWAGA: Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją projektową, przy czym projekt budowlany w branży architektonicznej oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót obejmują szerszy zakres robót nieobjęty niniejszym zamówieniem. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przedmiar robót będący częścią Załącznika nr 1 do SIWZ stanowi jedynie materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem wykonawca nie może powoływać się na przedmiar jako podstawę wyceny oferty. Zamawiający uzyskał w dniu 10.10.2019 r. Decyzję nr 2045/2019 Starosty Nowosądeckiego, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na: • przebudowę i rozbudowę budynku „B” Zespołu Szkół i Placówek wraz z jego nadbudową o część wypoczynkową, • rozbiórkę budynku „A” oraz muru oporowego, • budowę układu komunikacji wewnętrznej i placu zabaw, • przebudowę i budowę oświetlenia, • przebudowę boiska z odwodnieniem na dz. nr 1913/1, 1913/2, 1913/3 położonych w obrębie Piwniczna, gm. Piwniczna – Zdrój. UWAGA: Podane w dokumentacji technicznej, ewentualne znaki towarowe, patenty, pochodzenie, nazwy własne towarów lub ich producentów, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. III. Specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną. Wykonawcy zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca realizacji zamówienia, zobowiązani są zgłosić ten fakt do dnia 9 marca 2020 r. Kierownikowi Zespołu Zamówień Publicznych i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu – Panu Piotrowi Piechnikowi, za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania. O terminie przeprowadzenia oględzin zainteresowani wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem w/w Platformy zakupowej. IV. Zamawiający wymaga, by na roboty budowlane, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia wykonawca udzielił minimum 5 - letniej gwarancji jakości i rękojmi (uwaga: okres gwarancji jakości i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt 19 SIWZ). V. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy. Ubezpieczenie (polisa OC) musi być ważne na dzień zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie w/w ubezpieczenia OC. W przypadku, gdy polisa wygasa w trakcie trwania umowy na realizację zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia polisy lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy i przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC. Tym samym wykonawca przez cały okres realizacji zamówienia musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego przedłużenie polisy OC lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, zamawiający może rozwiązać umowę na realizację zamówienia. VI. Wykonanie przedmiotu zamówienia przebiegać będzie zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 1) Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3) Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 310, ze zmianami/. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej zostało on ustanowiony przez gwaranta tj. oryginału dokumentu. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu: a) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz 64 1050 0161 6745 7777 7777 7777 z zaznaczeniem, że dotyczy: ZPI.272.3.2020 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie boiska sportowego wraz z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej – Zdroju b) za datę i godzinę wniesienia wadium uznaje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego; c) zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swój rachunek bankowy. 5) Wadium wnoszone w pozostałych formach dopuszczonych specyfikacją: a) oryginał dokumentu poręczenia lub gwarancji, o których mowa w pkt 13 ppkt 3) lit. b) – e) SIWZ należy złożyć wraz z ofertą przetargową przy użyciu środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/-ych do jego wystawienia, bądź też w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z przepisami ustawy Pzp - zamawiający zaleca, aby dokument poręczenia lub gwarancji został złożony w osobnym pliku; b) wadium składane w formach, o których mowa w pkt 13 ppkt 3) lit. b) – e), musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą; w przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp; c) w razie zawieszenia biegu terminu związania ofertą lub przedłużenia terminu składania ofert, końcowy termin ważności wadium, o którym mowa w pkt 13 ppkt 3) lit. b), c), d), e) SIWZ albo zostanie przedłużony przez wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą. 6) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13 ppkt 11 lit. a) SIWZ. Zwrot wadium otrzymanego w formie elektronicznej: Zgodnie z przepisem art. 508 Kodeksu cywilnego, zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Zamawiający poinformuje bezpośrednio bądź też za pośrednictwem wykonawcy bank czy ubezpieczyciela o zwolnieniu z długu, co spowoduje ustanie odpowiedzialności, a tym samym – wymagany przepisami „zwrot” wadium nastąpi skutecznie. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13 ppkt 7) SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Na ofertę składają się: a) wypełniony formularz oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, sporządzony, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i złożony w sposób określony w pkt 12.I lit. a) SIWZ, b) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w trybie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w Załączniku nr 3 do SIWZ (OSWIADCZENIE.doc), sporządzone, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, i złożone wraz z ofertą w sposób określony w pkt 12.I lit. a) SIWZ. II. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, tj. oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, sporządza się, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Analogiczny wymóg dotyczy oświadczenia składanego przez podwykonawcę na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp. Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę wraz z oświadczeniem i innymi wymaganymi załącznikami za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” dostępnego na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone podczas składania oferty w osobnym miejscu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wczytania do systemu za pośrednictwem „Formularza składania oferty lub wniosku” potwierdzonego komunikatem, że oferta została złożona. III. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. IV. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę/y umocowaną/e do reprezentowania wykonawcy i składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu wykonawcy. V. Załączone do oferty dokumenty lub oświadczenia powinny być przedstawione w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y wskazaną/e w pkt 15 ppkt 5 SIWZ. VI. Do oferty należy dołączyć dokument/-y wskazujący/-e, że osoba/-y podpisująca/-e ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest/są do tej czynności umocowana/-e, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób udzielającej/-ych pełnomocnictwa lub w formie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/-y udzielającą/-e pełnomocnictwa lub przez notariusza. Jeżeli prawo do podpisania oferty nie będzie wynikać bezpośrednio z pełnomocnictwa albo innych dostępnych dla zamawiającego dokumentów, zamawiający dokona w pierwszej kolejności sprawdzenia prawa do podpisania oferty (reprezentowania wykonawcy) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku braku takiej informacji lub jakichkolwiek wątpliwości z nią związanych zamawiający wezwie wykonawcę do złożenia stosownych pełnomocnictw. VII. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta złożona przez spółkę cywilną traktowana jest jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób udzielających pełnomocnictwa lub w elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/-y udzielającą/-e pełnomocnictwa. VIII. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. IX. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki dedykowanej dla niniejszego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 369, ze zmianami). Formularz oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/nowosadecki w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania wraz z informacją o wykonawcach, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. X. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. XI. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach