Przetargi.pl
ZAMIATANIE ZAMIATARKĄ MECHANICZNĄ ULIC GMINNYCH NA TERENIE MIASTA PABIANIC ORAZ PLACU TARGOWEGO PRZY ULICY MONIUSZKI 40/42 W PABIANICACH

Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, Warzywna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 215-97-72 , fax. 42 215-95-22
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  Warzywna 1
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 215-97-72, fax. 42 215-95-22
  REGON: 36591488100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.pabianice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAMIATANIE ZAMIATARKĄ MECHANICZNĄ ULIC GMINNYCH NA TERENIE MIASTA PABIANIC ORAZ PLACU TARGOWEGO PRZY ULICY MONIUSZKI 40/42 W PABIANICACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących usług: a) pięciokrotnego mechanicznego zamiatania ulic - wykaz ulic przeznaczonych do realizacji usługi zamiatania zawiera załącznik nr 1 do siwz, b) dwukrotnego mechanicznego zamiatania placu targowego – ulica Moniuszki 40/42. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według poniższego podziału: a) Część I – pięciokrotne mechaniczne zamiatanie ulic, b) Część II – dwukrotne mechaniczne zamiatanie placu targowego, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Część I przedmiotu zamówienia: a) Zamiatanie mechaniczne obejmuje pas jezdni przy krawężniku ulicznym o szerokości 1,5 m, przy zamiataniu mechanicznym jezdni. Na potrzeby rozliczeń przyjmuje się, że szerokość pasa jezdni do sprzątania wynosi 3 m (obie strony jezdni). Łączna długość ulic przeznaczonych do zamiatania to 71.888 km. Ilość przejazdów w celu uzyskania efektu ustala wykonawca uzależniając od stanu zabrudzenia jezdni. b) Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania usług stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawcy muszą liczyć się z trudnymi warunkami wykonania usługi z uwagi na konieczność ich realizacji miejscowo przy dużym ruchu kołowym i pieszych. c) W przypadku zakłócenia ruchu, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia usługi. d) Mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie) jezdni polega na usunięciu z jezdni zanieczyszczeń występujących na niej przy pomocy samojezdnych zamiatarek jezdniowych zabudowanych na pojeździe, wyposażonych w odkurzacz i zraszacz wodą. e) Wykonawca zobowiązany będzie do oczyszczania jezdni oraz opasek bezpieczeństwa na jezdniach, na których występują. Przez pojęcie opaski bezpieczeństwa rozumie się pas terenu /ok. 50 cm/ pomiędzy krawężnikiem jezdni, a obrzeżem terenów zielonych, wyłożonych płytkami chodnikowymi, kostką granitową, betonową lub wypełniony betonem lub masą bitumiczną. f) Realizacja usługi odbywać się będzie w oparciu o załączone wykazy, przy czym Zamawiający ustali zakres i częstotliwość zamiatania na dany miesiąc a załączony wykaz (załącznik nr 1) jest jedynie propozycją pozwalająca na wyliczenie ceny. g) Poprzez oczyszczenie nawierzchni należy rozumieć usunięcie przy użyciu odpowiednich maszyn i narzędzi zanieczyszczeń z powierzchni oczyszczanej. h) Mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie) nawierzchni ulic prowadzone będzie według częstotliwości oraz w dniach określonych w w części zawierajacej terminy realizacji zamówienia. i) Wykonawca jest zobowiązany do przysyłania drogą elektroniczną do Zamawiającego codziennie do godz. 9:00 zestawienia w postaci raportu dziennego wykonanych prac w poprzedniej dobie (od 6.00 do 6.00). Sposób przedstawienia tych danych w raporcie powinien być czytelny i umożliwiać kontrolę przez Zamawiającego. Szczegółową formę ww. raportu Zamawiający ustali z Wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. j) Zamawiający będzie prowadził kontrolę wykonania usługi na bieżąco. Usługa oczyszczania powinna być wykonywana w sposób nie utrudniający funkcjonowania ruchu kołowego. Ulice silnie obciążone ruchem kołowym należy sprzątać w porze nocnej. W przypadku, gdy panujące warunki atmosferyczne np. opady deszczu, uniemożliwiać będą przeprowadzenie zamiatania w danym dniu, wynikającym z harmonogramu, zostanie ono przeprowadzone w następnym dniu (w którym będą występować odpowiednie warunki atmosferyczne).W takim przypadku Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o terminie wykonania zaległych prac. k) Oczyszczaniem objęta jest ulica na całej długości oraz szerokości 1,5 m po każdej stronie łącznie z zatokami autobusowymi przylegającymi do danej ulicy. W przypadku niemożności przeprowadzenia mechanicznego zamiatania nawierzchni m.in. np. ze względu na parkujące pojazdy, należy dany teren oczyścić ręcznie lub wydmuchać dmuchawami a następnie sprzątnąć. l) Pojazdy powinny poruszać się i manewrować w sposób umożliwiający ich wyprzedzanie i omijanie. W przypadku powodowania zatorów w ruchu kołowym, kierujący zamiatarką powinien w miarę możliwości zjechać pojazdem na pobocze lub zatokę autobusową i umożliwić rozładowanie zatoru. m) Przy oczyszczaniu nawierzchni jezdni należy: - dostosować prędkość jazdy zamiatarki do stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni w taki sposób, aby zapewnić należyte jej oczyszczenie, - wywozić zanieczyszczenia na wysypisko - szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak np. m.in. występowanie długotrwałych opadów deszczu Zamawiający może odstąpić od ustalonego harmonogramu (częstotliwości) i może wstrzymać realizację zadania lub zmienić harmonogram zamiatania. Przez długotrwałe opady deszczu rozumie się ciągłe opady deszczu utrzymujące się w okresie kolejnych sześciu godzin. n) Zamawiający może wskazać także w trakcie realizacji umowy dodatkowe ulice, zatoki parkingowe nie wskazane w załącznikach, które powinny zostać przez Wykonawcę pozamiatane. Wykonawca zobowiązany będzie w takiej sytuacji do oczyszczenia wskazanych przez Zamawiającego miejsc, w terminie ustalonym z Zamawiającym. o) Zamawiający zastrzega sobie w każdym czasie możliwość zmiany tzw. kategorii oczyszczania danej ulicy, zatoki autobusowej tj. zwiększenia lub zmniejszenia częstotliwości zamiatania, o czym zawiadomi Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. p) Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia pracownika sprawującego kontrolę nad sprawnym prowadzeniem prac porządkowych. Pracownik ten zobowiązany jest stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia wspólnej kontroli, w czasie do 24 godzin od chwili powiadomienia, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. q) Bieżąca ocena stopnia realizacji usługi utrzymania czystości nawierzchni jezdni, będzie dokonywana przez upoważnionych pracowników Zamawiającego na podstawie wyrywkowych kontroli w terenie i dotyczyć będzie m.in.: - jakości i kompleksowości wykonanych usług. - terminu wykonania sprzątania. r) W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień Zamawiający naliczy Wykonawcy karę określoną w umowie, niezależnie od ograniczenia zapłaty do faktycznie wykonanego zakresu usług. Zamawiający może zaprosić do przeprowadzenia wspólnej kontroli przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki kontroli, podczas której stwierdzono istotne uchybienia, odnotowane zostaną w „protokole z kontroli”. W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie, Zamawiający przeprowadzi kontrolę samodzielnie a o jej wynikach powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną. s) Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół oraz w przypadku wystąpienia nieprawidłowości - dokumentacja fotograficzna. Protokół z kontroli oraz stosowna dokumentacja zdjęciowa będą podstawą do naliczenia kary za nie wywiązanie się Wykonawcy z powierzonego zadania. t) Jednostką obmiarową dla zadań polegających na zamiataniu nawierzchni jest jeden km wykonanego oczyszczania. Rozliczenia robót prowadzone będą wg cen jednostkowych za każdy 1 km oczyszczonej jezdni, zgodnie z ofertą Wykonawcy. u) Rozliczenie wszystkich robót następować będzie powykonawczo. 3.2. Część II przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązany jest mechanicznie oczyścić plac targowy przy ulicy Moniuszki 40/42 w Pabianicach wraz z miejscami parkingowymi wokół targowiska o łącznej powierzchni 13.300 m2. b) Mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie) jezdni polega na usunięciu z placu zanieczyszczeń występujących na niej przy pomocy samojezdnych zamiatarek jezdniowych zabudowanych na pojeździe, wyposażonych w odkurzacz i zraszacz wodą. c) Poprzez oczyszczenie nawierzchni należy rozumieć usunięcie przy użyciu odpowiednich maszyn i narzędzi zanieczyszczeń z powierzchni oczyszczanej. d) Mechaniczne oczyszczanie (zamiatanie) nawierzchni ulic prowadzone będzie według częstotliwości oraz w dniach określonych w w części zawierającej terminy realizacji zamówienia. W celu poprawnego przeprowadzania oczyszczania placu targowego zaleca się wykonanie prac w poniedziałek z uwagi na brak osób handlujących. e) Wykonawca jest zobowiązany do przysyłania drogą elektroniczną do Zamawiającego codziennie do godz. 9:00 zestawienia w postaci raportu dziennego wykonanych prac w poprzedniej dobie (od 6.00 do 6.00). Sposób przedstawienia tych danych w raporcie powinien być czytelny i umożliwiać kontrolę przez Zamawiającego. Szczegółową formę ww. raportu Zamawiający ustali z Wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. f) Przy oczyszczaniu nawierzchni jezdni należy: - dostosować prędkość jazdy zamiatarki do stopnia zabrudzenia czyszczonej powierzchni w taki sposób, aby zapewnić należyte jej oczyszczenie, - wywozić zanieczyszczenia na wysypisko - szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak np. m.in. występowanie długotrwałych opadów deszczu Zamawiający może odstąpić od ustalonego harmonogramu (częstotliwości) i może wstrzymać realizację zadania lub zmienić harmonogram zamiatania. Przez długotrwałe opady deszczu rozumie się ciągłe opady deszczu utrzymujące się w okresie kolejnych sześciu godzin. g) Wykonawca zobowiązuje się do wyznaczenia pracownika sprawującego kontrolę nad sprawnym prowadzeniem prac porządkowych. Pracownik ten zobowiązany jest stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia wspólnej kontroli, w dniu wykonania usługi, w miejsce wskazane przez Zamawiającego. h) Bieżąca ocena stopnia realizacji usługi utrzymania czystości nawierzchni jezdni, będzie dokonywana przez upoważnionych pracowników Zamawiającego na podstawie wyrywkowych kontroli w terenie i dotyczyć będzie m.in.: - jakości i kompleksowości wykonanych usług. - terminu wykonania sprzątania. i) W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień Zamawiający naliczy Wykonawcy karę określoną w umowie, niezależnie od ograniczenia zapłaty do faktycznie wykonanego zakresu usług. Zamawiający może zaprosić do przeprowadzenia wspólnej kontroli przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki kontroli, podczas której stwierdzono istotne uchybienia, odnotowane zostaną w „protokole z kontroli”. W przypadku nie stawienia się przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie, Zamawiający przeprowadzi kontrolę samodzielnie a o jej wynikach powiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną. j) Z przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół oraz w przypadku wystąpienia nieprawidłowości - dokumentacja fotograficzna. Protokół z kontroli oraz stosowna dokumentacja zdjęciowa będą podstawą do naliczenia kary za nie wywiązanie się Wykonawcy z powierzonego zadania. k) Jednostką obmiarową dla zadań polegających na zamiataniu nawierzchni jest jeden m2 wykonanego oczyszczania. Rozliczenia robót prowadzone będą wg cen jednostkowych za każdy 1 m2 oczyszczonej powierzchni placu, zgodnie z ofertą Wykonawcy. l) Rozliczenie wszystkich robót następować będzie powykonawczo. 4. Termin realizacji zamówienia: 4.1. Część I przedmiotu zamówienia: a) pierwsze zamiatanie w okresie 16.04. - 07.05.2019 roku, b) drugie zamiatanie w okresie 03.06. - 26.06.2019 roku, c) trzecie zamiatanie w okresie 10.08. - 31.08.2019 roku, d) czwarte zamiatanie w okresie 23.09. - 14.10.2019 roku, e) piąte zamiatanie w okresie 09.11. - 30.11.2019 roku. 4.2. Część II przedmiotu zamówienia: a) pierwsze zamiatanie w okresie 12.08. - 26.08.2019 roku, b) drugie zamiatanie w okresie 18.11. - 02.12.2019 roku. 5. Warunki finansowe rozliczeń: a). Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych za poszczególne etapy (tury) zamiatania zgodnie z harmonogramem), b). Podstawą wystawienia faktur (częściowych lub końcowej) będzie obustronnie podpisany protokół odbioru usługi częściowy lub końcowy, c). Każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie min. 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (rachunku). Ostateczny termin płatności zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu płatności zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. d). Podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. e). Sposób rozliczeń - wynagrodzenie powykonawcze, obliczone jako iloczyn wykonanej usługi (m2) i ceny jednostkowej usługi, podanej przez Wykonawcę na etapie ofertowania. 6. Kod CPV: 90.61.00.00-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic. Uwaga: 1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego usługą, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu poniesie Wykonawca. 2. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) Część I - 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), b) Część II - 150,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, punkt 1, podpunkt a) i b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w zakresie którym dotyczą danego wykonawcy), - zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale V, punkt 2.4, podpunkt a) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeśli dotyczy), - formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach