Przetargi.pl
,,Remont odcinka drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Sędów”

Gmina Białaczów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-307 Białaczów, ul. Piotrkowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 581 414 , fax. 447 581 414
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białaczów
  ul. Piotrkowska 12
  26-307 Białaczów, woj. łódzkie
  tel. 447 581 414, fax. 447 581 414
  REGON: 59064782000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialaczow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Remont odcinka drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Sędów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: ,,Remont odcinka drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Sędów” Projektowane zagospodarowanie terenu: Projektuje się wykonać remont drogi gminnej w miejscowości Sędów. Zakres robót: - rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi, - remont przepustu śr. 40 cm L=8,5 m - wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 25 cm, - wymiana podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonanie warstwy wyrównawczej z bet. asf. w ilości 100 kg/m2 AC 11W 50/70, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm. - remont przepustów pod zjazdami, - wykonanie poboczy gruntowych gr. 30 cm. Parametry techniczne przebudowanego odcinka drogi. Zestawienie parametrów drogi: - prędkość projektowa 30 km/h, - szerokość jezdni podstawowa 4,5 m, - przekrój poprzeczny jezdni jednostronny 2% i dwustronny 2% - kategoria ruchu KR1 - długość drogi - 735,0 m. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Zaprojektowano kanalizację grawitacyjną z rur PVC-U ø 200mm i 160mm o sztywności obwodowej SN8 ze ścianką litą. Przy przejściach przez drogi w systemie grawitacyjnym zaprojektowano rury stalowe przewiertowe. Zaprojektowano: studnie ø1000 mm z betonu B45 studnie kaskadowe ø1000 mm z betonu B45 Kinety wszystkich studni wykonać zgodnie ze schematami przedstawionymi na profilach wykonawczych. Kinety studzienek wyposażone w nastawne kielichy umożliwiające regulację kierunku przepływu ścieków i spadków o kąt +/- 7,5º zastosowane na zmianach kierunków kanału w zakresie +/- 7,5º. Na pozostałych węzłach przelotowych zastosowano kinety przelotowe o kątach według potrzeb w zakresie 30º 60º 90º. W przypadku węzłów przyłączeniowych kinety według potrzeb, kąty 45º - 90º. Pod jezdniami ulic należy zastosować studnie kanalizacyjne wyposażone w pierścienie odciążające. Studnie kanalizacyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. STUDNIE BETONOWE ø1000. Elementy betonowe studni wykonać z betonu wibroprasowanego w kl. B45 (nowe oznaczenie C35/45), o klasie wodoszczelności W8 i mrozoodporności F-150. Do zabezpieczenia dna studni należy zastosować wkładki wykonane z poliuretanu – PU łączone na uszczelkę. Studnie winny odpowiadać normie PN-EN 1917:2005 lub odpowiedniej aprobacie technicznej i być rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową. Studnie ø1000 mm projektuje się z elementów betonowych łączonych przy pomocy uszczelek na felc wg DIN 4034 cz. I. W studniach tych przejścia rurociągów przez ściany studni wykonać jako szczelne odpowiednio dla rur PVC i PE. Rodzaje zastosowanych kinet zgodnie z profilami podłużnymi. Studzienki włazowe zapewniają dostęp do czyszczenia i kontroli przeprowadzanych przez personel poprzez zamontowane stopnie złazowe fabrycznie wbudowane w kręgi. Na profilach zaznaczono, które studnie zaprojektowano, jako betonowe kaskadowe. W przypadku projektowania przepadu w studniach z kręgów betonowych łączonych przy pomocy uszczelek na felc, otwór kaskady powinien być wykonany w odległości ok. 0,15 m od krawędzi złącza kręgów. Zaprojektowano studnie kaskadowe z kaskadą zewnętrzną z rurą pionową spustową. Odcinek spadowy w kaskadzie wykonać, jako pionowy (zastosować trójnik 90o i kolano 90o). Rurę pionową należy zakotwić do ściany studni za pomocą uchwytu ze stali kwasoodpornej, wyposażonego we wkładkę gumową. Kanał główny należy wprowadzić do wnętrza studni. Kaskadę zewnętrzna wykonać z rur i kształtek z PVC-U. Całość studni umieścić na podbudowie betonowej o gr.10 cm. PRZEWIERTY Przejście poprzeczne pod nawierzchniami asfaltowymi dróg powiatowych i gminnych wykonać metodą przewiertu w rurze stalowej osłonowej: - dla rurociągów PVC-U200 SN8, • stalowe rury przeciskowe o śr 273,0x4,0mm - dla rurociągów PVC-U160 SN8, • stalowe rury osłonowe o śr 219,1x3,6mm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej dotyczącej w/w zadania i STWiOR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w wysokości: 6 000,00 PLN. 6.2 wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z póżn. Zm.). 6.3 wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Białaczowie nr konta: 61 8992 0000 0013 5106 2000 0020 z adnotacją : „Wadium na zadanie pn.: Remont odcinka drogi gminnej nr 107011E w miejscowości Sędów” Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 6.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……. – do dnia ……… ”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 6.6 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) na podstawie, którego będzie możliwe wymaganie zapłaty kwoty wadium. 6.7 Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.8 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy. 6.9 Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem pkt 6.13. 6.10 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.11 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.14 Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 6.15 Jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. b) Formularz Ofertowy w formie oryginału sporządzony i wypełniony odpowiednio według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 i 8a do SIWZ. c) Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. d) Pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie) o ile oferte składa pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach