Przetargi.pl
Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228) na odcinku droga powiatowa - Wólka Kuligowska (droga gminna 107251E) na długości 999 m

Urząd Gminy Poświętne ogłasza przetarg

 • Adres: 26-315 Poświętne, Akacjowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 564 034, , fax. 447 564 034
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Poświętne
  Akacjowa 4
  26-315 Poświętne, woj. łódzkie
  tel. 447 564 034, , fax. 447 564 034
  REGON: 54991500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.poswietne.pl/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228) na odcinku droga powiatowa - Wólka Kuligowska (droga gminna 107251E) na długości 999 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228) na odcinku droga powiatowa - Wólka Kuligowska (droga gminna 107251E) na długości 999 m”. Przebudowywany fragment drogi gminnej obejmuje odcinek od km 0+786 do km 1+785. Przebudowywana droga zlokalizowana jest w obrębie działki o numerze ewidencyjnym: 228 – obręb Wólka Kuligowska Parametry techniczne przebudowywanej drogi:  prędkość projektowana – 30 km/h,  szerokość jezdni podstawowa – 4,0 m,  przekrój poprzeczny jezdni dwustronny 2%,  kategoria ruchu KR1,  długość drogi – 999,0 m. Konstrukcja drogi, zjazdów i poboczy: • Droga  podbudowa na poszerzeniach z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,  podbudowa na całej szerokości drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm,  warstwa wyrównawcza z bet. asf. w ilości 100 kg/m2 z AC 11W 50/70,  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm. • Zjazdy  nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm, • Pobocza  pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10 cm. 2. Zakres robót obejmuje m.in.:  wykonanie koryta pod poszerzenia drogi na śr. gł. 10 cm,  profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję drogi oraz istniejącą podbudowę z kruszywa łamanego,  wykonanie poszerzenia z kruszywa łamanego gr. 10 cm  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm  oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa łamanego,  wykonanie warstwy wyrównawczej z bet. asf. w ilości 100 kg/m2 AC 11W 50/70,  oczyszczenie i skropienie w-wy wyrównawczej z bet. asf.,  wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asf. AC 11S 50/70 gr. 4 cm,  wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa łamanego gr. 10 cm,  wykonanie poboczy gruntowych gr. 10 cm,  oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów przydrożnych. 3. Szczegółowy zakres robót objętych przetargiem określają poniższe dokumenty stanowiące dodatki do niniejszej SIWZ: 1) Projekt budowlany – dodatek nr 10 2) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – dodatek nr 11 3) Przedmiar robót – dodatek nr 12 4. Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów równoważnych. W przypadku gdy w dokumentacji składającej się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się wskazanie na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów, to służy ono jedynie do ustalenia charakterystyki tych produktów i Wykonawca ma obowiązek wbudować/zastosować produkty posiadające właściwości zapewniające zgodne z dokumentacją techniczną składającą się na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia funkcjonowanie elementów, części lub całego obiektu budowlanego. Tym samym dopuszcza się do stosowania przy realizacji zamówienia produkty równoważne innych producentów. Wykonawca, który powołuje się na produkty równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowany/-e produkt/-y odpowiada/-ją wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Wymagane parametry techniczne zostały podane w dokumentacji technicznej. W tym celu wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że zastosowany/-e produkt/-y równoważne spełniają wymagania określone przez zamawiającego w dokumentacji technicznej. Jeżeli Wykonawca w kosztorysie ofertowym w opisie pozycji robót nie wskaże, że oferuje produkt równoważny poprzez dopisek: „produkt równoważny”, wówczas na etapie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek stosować takie produkty jakie wynikają wprost z dokumentacji technicznej. 5. Zamówienie nie zostało podzielone na części. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 6. Zatrudnienie pracowników. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.). Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w przedmiarze robót w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, tj. wykonującego czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób świadczących usługi w ramach prowadzącej działalności gospodarczej np. kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w § 14 wzoru umowy stanowiącym dodatek nr 9 do SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 7. W przypadku nieotrzymania / nieprzyznania Zamawiającemu środków finansowych na realizację zadania „Przebudowa fragmentu drogi dojazdowej (dz. nr 228) na odcinku droga powiatowa - Wólka Kuligowska (droga gminna 107251E)”, Zamawiający może unieważnić postępowanie lub odstąpić od realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Dokumenty oraz oświadczenia składane wraz z ofertą: 1.1 wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ, 1.2 oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 2 do SIWZ. 1.3 oświadczenie Wykonawcy / Podwykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 3 do SIWZ. 1.4 kosztorys ofertowy uproszczony; 1.5 oświadczenia Wykonawcy, że wybór złożonej przez Wykonawcę oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w pkt 17.6 SIWZ– Wykonawca składa oświadczenie tylko w przypadku, gdy wybór złożonej przez Niego oferty spowoduje powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 1.6 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, dokument/-y, o którym/-ch mowa w Rozdziale 6 w pkt 6.8 siwz: 1) dokument, w którym Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - przykładowy wzór zobowiązania innego podmiotu stanowi dodatek nr 5 do SIWZ. 1.7 pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 1.8 pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 10.2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Uwaga: Wykonawca nie składa wraz z ofertą oświadczenia dot. przynależności do tej samej grupy kapitałowej .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach