Przetargi.pl
Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatów artystycznych dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze

Jeleniogórskie Centrum Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6423880, 6423881 , fax. 075 6423882
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jeleniogórskie Centrum Kultury
  ul. 1 Maja 60 60
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6423880, 6423881, fax. 075 6423882
  REGON: 23109581700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatów artystycznych dla Jeleniogórskiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie i wyżywienie uczestników (35 osób) Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych AKADEMIA INSPIRACJI ARTYSTYCZNEJ w dniach 01 - 08.08.2011 r. organizowanych przez Jeleniogórskie Centrum Kultury w ramach projektu Od fundamentów po szczyty - renowacja, modernizacja i innowacja w obiektach i współpracy kulturalnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury oraz Steinhaus e.V. Bautzen finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007 - 2013 w terminie od 1.08.2011 do 8..08.2011. 2. Zamówienie obejmuje zakwaterowanie wraz z wyżywieniem uczestników projektu, w pokojach 1,2, 3, 4 osobowych z łazienkami w wymiarze łącznym 245 osobodni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jck.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach