Przetargi.pl
Dostawa urządzeń aktywnych do sieci LAN i SAN w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Sąd Okręgowy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-046 Wrocław, ul. Sądowa 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 37 04 295 , fax. 071 37 04 295
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy we Wrocławiu
  ul. Sądowa 1 1
  50-046 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 37 04 295, fax. 071 37 04 295
  REGON: 00032507336091
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń aktywnych do sieci LAN i SAN w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń aktywnych do sieci LAN i SAN, znajdujących się w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Sądowej 1 we Wrocławiu. Zakres zamówienia obejmuje 1) dostawę przełączników ethernetowych dostępowych o stałej konfiguracji - 14 szt. wraz z instalacją i wdrożeniem w siedzibie Zamawiającego oraz opieką techniczną świadczoną przez okres 12 miesięcy, 2) dostawę przełącznika ethernetowego dystrybucyjnego o stałej konfiguracji - 1 szt. wraz z instalacją i wdrożeniem w siedzibie Zamawiającego oraz opieką techniczną świadczoną przez okres 12 miesięcy, 3) dostawę przełącznika SAN - 1 szt. wraz z instalacją i wdrożeniem w siedzibie Zamawiającego, 4) dostarczenie kart gwarancyjnych, certyfikatów oraz instrukcji obsługi w języku polskim do urządzeń, o których mowa w pkt. 1, 2, 3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wroclaw.so.gov.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach