Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 DO CELÓW GRZEWCZYCH SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA OKREŚLONE WG PN-C-96024:2011 Z TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM WYKONAWCY DLA WOJSKOWEJ ADMINISTRACJI KOSZAR W ŚWIĘTOSZOWIE UL. ŻAGAŃSKA 1

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 126
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 765 68 42 , fax. 071 765 68 44, 765-68-02
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 765 68 42, fax. 071 765 68 44, 765-68-02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 DO CELÓW GRZEWCZYCH SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA OKREŚLONE WG PN-C-96024:2011 Z TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM WYKONAWCY DLA WOJSKOWEJ ADMINISTRACJI KOSZAR W ŚWIĘTOSZOWIE UL. ŻAGAŃSKA 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1 DO CELÓW GRZEWCZYCH SPEŁNIAJĄCEGO WYMAGANIA OKREŚLONE WG PN-C-96024:2011 Z TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM WYKONAWCY DLA WOJSKOWEJ ADMINISTRACJI KOSZAR W ŚWIĘTOSZOWIE UL. ŻAGAŃSKA 1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091350004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 2 867,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 22.07.2011r. do godz. 10.00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach