Przetargi.pl
Dostawa dopplerowskiego anemometru laserowego (LDA) dla Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej (W 7/I 15)

Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3202555 , fax. 071 3203472
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Środowiska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3202555, fax. 071 3203472
  REGON: 00000161433000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwr.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dopplerowskiego anemometru laserowego (LDA) dla Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej (W 7/I 15)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa dla Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej (W 7/I 15) kompletnego dopplerowskiego anemometru laserowego (LDA). Dopuszcza się, aby urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia nie pochodziło z bieżącej produkcji, jednak musi być objęte wymaganą przez Zamawiającego gwarancją. Nie dopuszcza się dostawy urządzenia z rynku wtórnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. - specyfikacja techniczna. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia, który spełnia wymogi techniczne w celu zapewnienia jego prawidłowego użytkowania i zachowania warunków BHP, zgodnie z obowiązującym prawem. Wszystkie urządzenia zasilane elektrycznie muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia i użytkowania. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanego w ofercie produktu, charakteryzując go poprzez wskazanie np.: na konkretny wyrób, nazwanie, określenie, modelu, typu, nazwy producenta oraz innych przypisanych wyłącznie temu produktowi cech. Urządzenie i jego komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Opis zaoferowanego urządzenia nie powinien budzić żadnej wątpliwości Zamawiającego. Z opisu powinno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych parametrach, jakie wymaga Zamawiający, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 4 do SIWZ lub parametrach lepszych, poprzez dokładne wskazanie parametrów zaoferowanego sprzętu. Do zamawianego urządzenia Wykonawca musi dołączyć - przy odbiorze - dokumenty użytkowe (instrukcja obsługi) w języku polskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 381210009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.pwr.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną