Przetargi.pl
Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wrząca Wielka

Urząd Miejski Wąsosza ogłasza przetarg

 • Adres: 56-210 Wąsosz, Plac Wolności 17
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 065 543-78-50
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski Wąsosza
  Plac Wolności 17 17
  56-210 Wąsosz, woj. dolnośląskie
  tel. 065 543-78-50
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wasosz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wrząca Wielka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wrząca Wielka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332269
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wasosz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach