Przetargi.pl
Zakwaterowanie i wyżywienie kadry i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie podczas obozów zimowych

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, Aleja Jana Pawła II 78
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126831052
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM.BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE
  Aleja Jana Pawła II 78
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126831052
  REGON: 000327847
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.awf.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakwaterowanie i wyżywienie kadry i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie podczas obozów zimowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakwaterowanie i wyżywienie kadry i studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie podczas obozów zimowych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55270000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, żew okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi, polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu co najmniej 50 osobowych grup zorganizowanych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wykazu wykonanych usług na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną