Przetargi.pl
„Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i serwerów”

POWIAT LIMANOWSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT LIMANOWSKI
  ul. Józefa Marka 9
  34-600 Limanowa, woj. małopolskie
  REGON: 491892854
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i serwerów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Zadanie częściowe nr 1: „Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarek”.2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, kompletnego, nieużywanego, wolnego od wad fizycznych oraz gotowego do pracy zgodnie z przeznaczeniem sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarek.3) Zamówienie obejmuje dostawę:a) Komputer stacjonarny A – 18 szt.,b) Komputer przenośny B – 2 szt.,c) Monitor LCD do stacji roboczej – 18 szt.,d) Drukarka monochromatyczna A4 – 4 szt.,e) Drukarka atramentowa kolorowa A4 – 2 szt.,f) Dyski twarde SSD – 20 szt.4) Oferowane i dostarczone urządzenia muszą spełniać wszystkie wymagania techniczne i parametry określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.5) Dostawy muszą obejmować wszystkie pozycje wyszczególnione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.6) Oferowany w ramach zadania przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją minimum 36 miesięcy. Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert w sposób określony w pkt 21.2. ppkt 2 SWZ. Ostateczną długość gwarancji Wykonawca określi w Formularzu oferty pkt 2 ppkt 1. Okres gwarancji dotyczy całego przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu częściowym nr 1.1) Zadanie częściowe nr 2: „Dostawa serwerów, przełączników oraz dysków”2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych, kompletnych, nieużywanych, wolnych od wad fizycznych oraz gotowych do pracy zgodnie z przeznaczeniem serwerów, przełączników sieciowych, dysków oraz licencji na oprogramowanie.3) Zamówienie obejmuje dostawę:a) Serwer wirtualizacji 2 szt.,b) Przełącznik sieciowy 10G – 2 szt.,c) Dyski twarde HDD – 4 szt.,d) Licencje na oprogramowanie – 1 szt.4) Oferowane i dostarczone urządzenia muszą spełniać wszystkie wymagania techniczne i parametry określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.5) Dostawy muszą obejmować wszystkie pozycje wyszczególnione w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.6) Oferowane w ramach zadania przełączniki sieciowe 10G oraz dyski twarde HDD muszą być objęte 36 miesięczną gwarancją, natomiast serwery wirtualizacji muszą być objęte minimum 60 miesięcznym okresem gwarancji. Gwarancja dla serwerów wirtualizacji stanowi kryterium oceny ofert w sposób określony w pkt 21.2. ppkt 3 SWZ. Ostateczną długość gwarancji dla serwerów wirtualizacji Wykonawca określi w Formularzu oferty pkt 2 ppkt 2. Nie jest wymagana gwarancja dla licencji na oprogramowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach