Przetargi.pl
„Dostawa szybkoobrotowego rozdrabniacza do biomasy”

AGENCJA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AGENCJA KOMUNALNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Kościelna 7
  32-620 Brzeszcze, woj. małopolskie
  REGON: 272203933
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa szybkoobrotowego rozdrabniacza do biomasy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa szybkoobrotowego rozdrabniacza do biomasy”.1. Rok produkcji nie starszy niż 2007r.2. Maksymalna ilość przepracowanych godzin nie większa niż 5000.3. Urządzenie nie może być prototypem, musi pochodzić z seryjnej produkcji.4. Urządzenie zabudowane na podwoziu kołowym maksymalnie dwuosiowym, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych. Stan opon – zużycie maksimum 20%. Nie dopuszcza się opon regenerowanych.5. Urządzenie przystosowane do łączenia z ciągnikiem za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm.6. Wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS oraz oświetlenie drogowe,7. Masa całkowita urządzenia gotowe go do pracy (DMC): max. 20 Mg. 8. Urządzenie wyposażone w silnik wysokoprężny o mocy min. 310 kW9. Zbiornik paliwa: min. 400 litrów.10. Komora rozdrabniająca:a) wyposażona w jeden wał rozdrabniającyb) wysokość załadunku: max. 2300 mm, c) szerokość załadunku: min. 2900 mm,d) sposób rozdrabniania materiału: wał z nożami (tj. młotkami wahadłowymi),e) wał rozdrabniający: długość: min. 1700 mm, średnica: min. 1000 mm,f) wyposażony w nowe, wymienne noże (młotki) rozdrabniające,g) liczba zębów na wale: min. 35 sztuk,h) przeciwnoże lub płyta rozdrabniająca nowe lub po regeneracjii) specjalny kosz klasyfikacyjny do przygotowywania frakcji kompostowej wyposażony w pionowe listwy rozdrabniające (podnoszony hydraulicznie)j) Możliwość stosowania różnego rozmiaru krat regulujących wielkość otrzymanej frakcji.k) Maszyna wyposażona w dodatkową kratę wielkości frakcji o rozmiarze 100mm x l00mm (podnoszoną hydraulicznie).11. Przeniesienie napędu na wał za pomocą przekładni pasowej z zabezpieczeniem przeciw przeciw przeciążeniowym.`12. Zestaw wskaźników zawierający co najmniej:a) stan paliwa,b) liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji,c) liczby przepracowanych godzin dziennie,d) prędkości obrotowej wału korbowego silnika,13. Maszyna wyposażona w przenośniki wyrzutowe frakcji po rozdrobnieniu. Przenośnik tylny:a) długość taśmy: min. 3900 mm,b) szerokość taśmy: min. 1700 mm,c) prędkość podajnika regulowana bezstopniowo,d) przenośnik tylny składany i rozkładany hydraulicznie Przenośnik dolny pod wałem rozdrabniającym — wymagany NOWY,14. Maszyna wraz z przenośnikiem tylnym ma stanowić układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania.15. Maszyna wyposażona w sterowanie radiowe pilotem, 16. Maszyna wyposażona w centralne punkty smarownicze lub układ centralnego smarowania17. Maszyna wyposażona w dodatkową napędzaną rolkę wsadową wprowadzającą materiał do komory rozdrabniającej. Rolka z funkcją przesuwu pionowego.18. Zamawiający wymaga aby maszyna była po przeglądzie serwisowym:a) wymienione oleje i filtry,b) wymienione nadmiernie wyeksploatowane części i elementy takie jak (łożyska, przewody hydrauliczne, rolki)19. Zespół napędowy zabudowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp do punktów serwisowych.20. Wymagane dokumenty i świadectwa do przekazania wraz z urządzeniem:a) świadectwo zgodności CE,b) instrukcja obsługi urządzenia DTR.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.7 do swz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42990000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach