Przetargi.pl
Zakup znaków drogowych z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy.

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg

 • Adres: 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 30
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2184189
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
  ul. Poligonowa 30 30
  18-400 Łomża, woj. podlaskie
  tel. 086 2184189
  REGON: 45067253800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup znaków drogowych z dostawą na bazę ZDP w Łomży, transportem wykonawcy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych, transportem wykonawcy na bazę ZDP w Łomży, ul. Poligonowa 30. Znaki drogowe tj.: 1 A-7, wymiar 900 mm, w ilości 350 szt, 2. B-36, wymiar 800 mm, w ilości 20 szt, 3. B-35, wymiar 800 mm, w ilości 6 szt, 4. B-1, wymiar 800 mm, w ilości 60 szt, 5. D-1, wymiar 600x600 mm, w ilości 60 szt, 6. D-42, wymiar 1200x530 mm, w ilości 100 szt, 7. D-43, wymiar 1200x530 mm, w ilości 100 szt, 8. E-4 (bez symbolu) 1=1,20 m, wymiar 1200x350, w ilości 50 szt, 9. E-4 (bez symbolu) 1=1,40 m, wymiar 1400x350, w ilości 50 szt, 10. E-4 (bez symbolu) 1=1,80 m, wymiar 1800x350, w ilości 10 szt, 11. E-4 (bez symbolu) 1=2,20 m, wymiar 2200x350, w ilości 10 szt, 12. E-17a (bez symbolu) 1=1,20 m, wymiar 1200x530 w ilości 60 szt, 13. E-17a (bez symbolu) 1=1,40 m, wymiar 1400x530, w ilości 50 szt, 14. E-17a (bez symbolu) 1=1,60 m, wymiar 1600x530, w ilości 50 szt, 15. E-17a (bez symbolu) 1=1,80 m, wymiar 1800x530, w ilości 30 szt, 16. E-17a (bez symbolu) 1=2,00 m, wymiar 2000x530, w ilości 30 szt, 17. E-17a (bez symbolu) 1=2,20 m, wymiar 2200x530, w ilości 20 szt, 18. T-1 (bez cyfr), wymiar poniżej 0,4 m2, w ilości 30 szt, 19. T-2 (bez cyfr), wymiar poniżej 0,4 m2, w ilości 50 szt, 20. T-3, wymiar poniżej 0,4 m2, w ilości 10 szt, 21. T-6 (bez symbolu), wymiar poniżej 0,4 m2, w ilości 50 szt, 22. U-3c, wymiar powyżej 0,4 m2, w ilości 10 szt, 23. U-3a, wymiar powyżej 0,4 m2, w ilości 20 szt, 24. U-3b, wymiar powyżej 0,4 m2, w ilości 20 szt, 25. U-3d, wymiar powyżej 0,4 m2, w ilości 10 szt, 26. U-9b, wymiar powyżej 0,4 m2, w ilości 30 szt, 27. U-9a, wymiar powyżej 0,4 m2, w ilości 30 szt, 28. Uchwyty do mocowania znaków drogowych, w ilości 1500 szt. 29. Słupki do 3,5 mb do znakowania pionowego, w ilości 200 szt, 30. Słupki do 3 m do znakowania pionowego, w ilości 50. Wymagania dotyczące zamawianych znaków: - wielkość średnia, - krawędzie podwójnie gięte, - podkład z blachy ocynkowanej zabezpieczony z tyłu farbą antykorozyjną do powierzchni ocynkowanych, - lico znaku z folii odblaskowej I generacji, - sposób mocowania znaków A, B, D, E - śrubami M-8 o długości l=4cm na szynach prowadzących, umożliwiających dopasowanie do różnych rozstawów mocowań. Zamawiane znaki i tablice muszą być wykonane zgodnie z załącznikami nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm. ). Wykonawca udzieli zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na zakupione znaki drogowe. Zgodnie z art, 30 ust. 4 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który w swojej ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp). 2. Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.22.00-9 - Znaki drogowe 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349922009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach