Przetargi.pl
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Hajnówka.

Gmina Hajnówka ogłasza przetarg

 • Adres: 17-200 Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 682 25 00 , fax. 85 682 46 12
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Hajnówka
  ul. Aleksego Zina 1 1
  17-200 Hajnówka, woj. podlaskie
  tel. 85 682 25 00, fax. 85 682 46 12
  REGON: 05065906500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina-hajnowka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Hajnówka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest w postaci pokryć dachowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych osób fizycznych, oraz odbiór płyt azbestowo - cementowych z miejsc tymczasowego składowania, położonych na terenie gminy Hajnówka. W zakres zlecanych usług wchodzi: Zadanie Nr 1 - Demontaż pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo - cementowych wraz z odebraniem zdemontowanych pokryć dachowych, załadunek na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji oraz wystawienie kart przekazania odpadów, w ilości 5709 m2 , tj. około 85,62 Mg (26 posesji). Zadanie Nr 2 - Odebranie płyt azbestowo - cementowych z miejsc tymczasowego składowania, załadunek na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji oraz wystawienie kart przekazania odpadów w ilości 6571,82 m2 , tj. około 98,54 Mg (34 posesji). Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości (26 posesji), z których mają zostać zdemontowane wyroby zawierające azbest. Wykonawca skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości (34 posesji), z których mają zostać odebrane płyty azbestowo - cementowe z miejsc tymczasowego składowania. Wykonawca skontaktuje się z każdym właścicielem nieruchomości w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi. Wskazane wyżej ilości mogą ulec zmianie uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości, w których właściciele określili powierzchnię dachu wyrażoną w m2. Przyjęto, że 1m2 waży 15 kg. Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac. Inne wymagania stawiane wykonawcy : a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia. c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będzie przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, d) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. e) Wykonawca dokona uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz wypłaci odszkodowanie z tytułu ewentualnych zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub związanych z nimi. f) Wykonawca dokona ważenia płyt przy użyciu własnych urządzeń, z przeprowadzonej czynności ważenia ma zostać sporządzony protokół, który będzie zawierał następujące informacje; - imię i nazwisko osoby od której odbierane będą odpady , - wskazanie miejsca odbioru, datę odbioru, ilość odebranych odpadów, - rodzaj odpadu, podpis właściciela. g) Dostarczenie Zamawiającemu dowodu unieszkodliwiania zebranych odpadów, tj. karty przekazania odpadów ze składowiska odpadów niebezpiecznych, potwierdzającego wagę odebranych wyrobów zawierających azbest. h) Wykonawca wystawi dla właściciela posesji oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. i) Zamawiający dokona protokolarnego odbioru wykonanych robót. j) Dokonanie zapłaty za wykonaną usługę nastąpi jedynie do kwoty kosztów ilości rzeczywiście unieszkodliwionych odpadów azbestowych - wyliczonej w formie iloczynu stawki łącznej (w PLN za 1 Mg) x ilość (w Mg). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z prawem obowiązującym w tym zakresie. Realizacja zamówienia jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906500008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gmina-hajnowka.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach