Przetargi.pl
Zakup zestawu laparoskopowego oraz aparatów do znieczulania na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Dekerta
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7331222, 7331173, , fax. 95 7331222, 7331173
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.
  Dekerta 1
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7331222, 7331173, , fax. 95 7331222, 7331173
  REGON: 21122838100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup zestawu laparoskopowego oraz aparatów do znieczulania na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup zestawu laparoskopowego oraz aparatów do znieczulania na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Pakiet nr 1 - Zakup zestawu laparoskopowego na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej - 1 kpl.; Pakiet nr 2 – Zakup aparatów do znieczulania na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej - 2 szt.; Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fabrycznie nowy sprzęt medyczny wraz z jego montażem, instalacją i uruchomieniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na dzień składania ofert Wykonawca przedstawia następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Formularz oferty; 2. Formularz parametry techniczne wypełniony odpowiednio do oferowanych pakietów; 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania; 4. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia; Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach