Przetargi.pl
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brody

Ochotnicza Straż Pożarna Brody ogłasza przetarg

 • Adres: 68-343 Brody, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48696046588
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna Brody
  Rynek 1
  68-343 Brody, woj. lubuskie
  tel. +48696046588
  REGON: 366862755
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brody.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brody
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP Brody do likwidacji zagrożeń i podejmowania skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej specyfikacji. Tam, gdzie w Opisie Przedmiotu Zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca), o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że oferowane materiały będą fabrycznie nowe, nieregenerowane, nie z recyklingu oraz będą spełniać podane w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) parametry techniczne. Na wykonawcy spoczywa ciężar wskazania równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z formularzem oferty oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) Wypełniony opis Przedmiotu Zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, 3) Pisemne zobowiązanie, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów - jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.brody.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamwienia. powyższe oświadczenie Wykonawca, który zlozył ofertę - przekazuje Zamawiającemu bez wezwania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach