Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych i środków kontrastowych

105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Domańskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 707 874 , fax. 684 707 874
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Domańskiego 2
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 684 707 874, fax. 684 707 874
  REGON: 97032797400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.105szpital.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych i środków kontrastowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych produktów leczniczych i środków kon-trastowych w ilościach i asortymencie określonych w załączniku nr 6-10 formularze asortymentowo-cenowe. Liczba zadań 5: Zadanie nr 1 - Różne produkty lecznicze Zadanie nr 2 - Różne produkty lecznicze Zadanie nr 3 - Dieta do żywienia dojelitowego Zadanie nr 4 - Leczenie neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki Zadanie nr 5 - Środki kontrastowe 2. Szczegółowy asortyment ilości przedmiotu zamówienia określają załączniki – formularze asortymentowo-cenowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, składu celnego lub składu konsygnacyjnego wydane na podstawie art. 72 i art. 74 ustawy z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. z dnia 07.12.2016r. Dz. U. 2016,r. poz. 2142 ze zm.), zezwolenie na obrót produktami leczniczymi na terenie RP lub inny dokument upoważniający Wykonawcę do obrotu i sprzedaży produktów leczniczych w tym dokumenty równoważne obowiązujące na terenie Państw członków UE (doty-czy produktów leczniczych). W przypadku zaoferowania produktów leczniczych po-siadających w swoim składzie substancje psychotropowe i/lub prekursory – pozwole-nie na obrót substancjami psychotropowymi. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o których mowa powyżej, zostanie spełniony jeżeli przynajmniej jeden z Wy-konawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. uprawnienia. Wykonawca który w ramach zawartego konsorcjum wykaże posiadanie stosownych uprawnień musi realizować sam, tą części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania wymaganych uprawnień. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia-wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty –Załącznik nr 1, 2) Oświadczenia – Załącznik nr 2, 3., 3). Formularz asortymentowo-cenowy – Załączniki nr 6-10 (w zależności na składane zadanie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach