Przetargi.pl
Zakup wyposażenia kuchni do: świetlic wiejskich w: Ojrzeniu, Kraszewie, Młocku, Nowej Wsi, Żochach

Gmina Ojrzeń ogłasza przetarg

 • Adres: 06-456 Ojrzeń, Ciechanowska 27
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-23 671-83-20 , fax. 0-23 671-83-10
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ojrzeń
  Ciechanowska 27 27
  06-456 Ojrzeń, woj. mazowieckie
  tel. 0-23 671-83-20, fax. 0-23 671-83-10
  REGON: 13037833800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ojrzen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia kuchni do: świetlic wiejskich w: Ojrzeniu, Kraszewie, Młocku, Nowej Wsi, Żochach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy podzielane na 5 niezależnych (oddzielnych) części: 1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu - zakup wyposażenia kuchni; 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kraszewie - zakup wyposażenia kuchni; 3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Młocku - zakup wyposażenia kuchni, 4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - zakup wyposażenia kuchni; 5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żochach - zakup zastawy stołowej. Przedmioty zamówienia obejmują m.in. dostarczenie, załadunek, rozładunek, wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca. Wszystkie dostarczane rzeczy (przedmiot zamówienia) muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania. Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, (w tym atesty PZH lub równoważne), certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Szczegółowy opis elementów przedmiotów zamówienia stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz cenowy - szczegółowy opis części zamówienia. Wszelkie, użyte w opisie przedmiotu zamówienia wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia materiałów należy traktować jako materiał informacyjny. We wszystkich przypadkach dopuszczalne jest zastosowanie materiałów równoważnych. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca na dostarczone rzeczy, stanowiące przedmiot zamówienia udzieli min. 12- miesięcznej gwarancji i rękojmi od dnia wykonania dostawy - zlecenia jednostkowego. Za dokument gwarancyjny zostanie uznana podpisana przez obie strony umowa stanowiąca załącznik SIWZ. W przypadku dłuższej gwarancji udzielanej przez producenta rzeczy, stanowiącej przedmiot dostawy, obowiązuje gwarancja producenta. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko wykonać przedmiot niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami bezpieczeństwa dotyczącymi przedmiotów używanych w oddziałach przedszkolnych. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w odrębnych przepisach. Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca sią na dany materiał, produkt nie może być wcześniej używana. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi odbywać się zgodnie z przepisami BHP i przepisami prawa. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów, sprzętów, stanowiących przedmiot zamówienia posiadających parametry nie gorsze niż te, które przedstawiono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dołączonym do siwz. Wykonawca, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęty, produkty, itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca załącza dane techniczne, wymiary opisujące parametry produktów oraz odpowiednie obliczenia. Na Wykonawcy leży obowiązek udowodnienia, iż przedstawione w ofercie produkty, sprzęty spełniają wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dołączonym do siwz. Zamawiający dopuszcza sprzęty, produkty, przedmioty, których wymiary, parametry techniczne różnią się w zakresie +/- 10 % od podanych w załączniku nr 1 wymiarów i parametrów (lub innych wartości odstępstwa, o ile są wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 393140006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający korzystając z zapisów art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie żąda od wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ojrzen.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach