Przetargi.pl
Leasing macierzy dyskowej infrastruktury produkcyjnej TAI

Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 266 596 500,00 zł ogłasza przetarg

 • Adres: 00-999 Warszawa, ul. Jana Pawła Woronicza 17
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 547 88 17 , fax. 22 547 73 84
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, KRS Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS, nr KRS 0000100679, NIP 521-04-12-987 o kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wys. 266 596 500,00 zł
  ul. Jana Pawła Woronicza 17 17
  00-999 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 547 88 17, fax. 22 547 73 84
  REGON: 01041897300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tvp.pl/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing macierzy dyskowej infrastruktury produkcyjnej TAI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Leasing macierzy dyskowej infrastruktury produkcyjnej TAI
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302330001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 39 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach