Przetargi.pl
opracowanie _Dokumentacji przedprojektowej dla prac na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin-Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją_ w ramach projektu _Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020_.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centralne Biuro Zamówień ogłasza przetarg

 • Adres: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 47 32 380 , fax. 22 473 23 99
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centralne Biuro Zamówień
  ul. Targowa 74 74
  03-734 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 47 32 380, fax. 22 473 23 99
  REGON: 01731902700418
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plk-sa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego, w której Skarb Państwa posiada ponad 50% akcji.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie _Dokumentacji przedprojektowej dla prac na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin-Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją_ w ramach projektu _Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020_.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie _Dokumentacji przedprojektowej dla prac na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin-Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją_ w ramach projektu _Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014-2020_.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712410009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 450 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokosci: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 45 ust 6 Ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wartość techniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.plk-sa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach