Przetargi.pl
Zakup wyników badania Target Group Index 2022 (TGI) dotyczących konsumpcji mediów, dóbr i usług

Polskie Radio - Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226453303
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio - Spółka Akcyjna
  al. Niepodległości 77/85
  00-977 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226453303
  REGON: 010420591
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyników badania Target Group Index 2022 (TGI) dotyczących konsumpcji mediów, dóbr i usług
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zakup wyników badania Target Group Index 2022 (TGI) dotyczących konsumpcji mediów, dóbr i usług
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48463000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach