Przetargi.pl
Wykonanie badań biologicznych w podziale na części.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 02-362 Warszawa, Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3
  02-362 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000861593
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gios.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie badań biologicznych w podziale na części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - Wykonanie badań makrozoobentosu w próbkach wód powierzchniowych.Część 2 - Wykonanie badań fitoplanktonu w próbkach wód powierzchniowych.Część 3 - Wykonanie badań fitobentosu w próbkach wód powierzchniowych.Część 4 - Wykonanie oznaczeń makrofitów w wodach powierzchniowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a) Opis spełnienia warunku:Dla Części I –Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej1 usługę, zgodne z metodykami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych ( Dz. U. poz. 1576) lub Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uznanym za uchylone (Dz. U. 2019 poz. 2147), obejmującą w swoim zakresie badanie makrozoobentosu na kwotę nie mniejszą niż 25 000,00 zł brutto, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączy dowód potwierdzający, że usługa została wykonana należycie.Dla Części II –Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi, zgodne z metodykami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. poz. 1576) lub Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uznanym za uchylone (Dz. U. 2019 poz. 2147), obejmujące w swym zakresie badanie elementu biologicznego wskazanego do badań w danej części zamówienia na łączną kwotę nie mniejszą niż 20 000 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączy dowód potwierdzający, że usługa została wykonana należycie.Dla Części III -Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej1 usługę, zgodne z metodyką „Wytyczne metodyczne do przeprowadzenia oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek i jezior oraz potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód płynących Polski na podstawie badań fitobentosu z 2010r.” lub jej późniejsze aktualizacje, obejmującą w swoim zakresie badanie fitobentosu okrzemkowego na kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 zł brutto, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączy dowód potwierdzający, że usługa została wykonana należycie.Dla Części IV -Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi, zgodne z metodykami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. poz. 1576) lub Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uznanym za uchylone (Dz. U. 2019 poz. 2147), obejmujące w swoim zakresie badanie elementu biologicznego wskazanego do badań w danej części zamówienia na łączną kwotę nie mniejszą niż 20 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączy dowód potwierdzający, że usługa została wykonana należycie.b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia biegle władającym językiem polskim:Dla Części I – zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym poniżej:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 hydrobiologiem specjalizującym się w badaniu makrozoobentosu, z co najmniej wyższym wykształceniem przyrodniczym*, który jest autorem lub współautorem minimum 1 recenzowanej publikacji z zakresu swojej dziedziny zawierającej badania związane z wpływem jakości wody na makrozoobentos lub posiada doświadczenie w wykonywaniu inwentaryzacji i/lub monitoringu ekosystemów wodnych w oparciu o makrobezkręgowce bentosowe, tj. w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył / uczestniczy w realizacji co najmniej dwóch usług obejmujących w swym zakresie inwentaryzację i/lub monitoring ekosystemów wodnych i/lub projektów badawczych, każdy prowadzony na minimum 15 stanowiskach badawczych, gdzie badano makrozoobentos z zastosowaniem metodyk zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. poz. 1576) lub Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej uznanym za uchylone (Dz.U. 2019 poz. 2147),Dla Części II – zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym poniżej:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami (ekspertami), o kwalifikacjachi doświadczeniu wymienionych poniżej co najmniej 2 hydrobiologami specjalizującymi się w badaniu fitoplanktonu (z zakresu obliczania biomasy fitoplanktonu i analizy jakościowej), z co najmniej wyższym wykształceniem przyrodniczym*, którzy są autorami lub współautorami minimum 2 recenzowanych publikacji z zakresu swojej dziedziny lub posiadają doświadczenie w inwentaryzacji i/lub monitoringu ekosystemów wodnych, tj. każdy w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył/uczestniczy w realizacji co najmniej dwóch projektów obejmujących w swym zakresie inwentaryzacje i/lub monitoring ekosystemów wodnych i/lub projektów badawczych dotyczących ekosystemów lub gatunków, lub grup gatunków objętych niniejszą częścią zamówienia;* za wykształcenie przyrodnicze uznaje się wykształcenie: biologiczne, leśne, ochrona środowiska, rybactwo, zootechnika, inżynieria środowiska.Dla Części III – zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym poniżej:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 hydrobiologiem specjalizującym się w badaniu fitobentosu okrzemkowego, z co najmniej wyższym wykształceniem przyrodniczym*, który jest autorem lub współautorem minimum 2 recenzowanych publikacji z zakresu swojej dziedziny lub posiada doświadczenie w inwentaryzacji i/lub monitoringu ekosystemów wodnych, tj. każdy w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył/uczestniczy w realizacji co najmniej dwóch projektów obejmujących w swym zakresie inwentaryzacje i/lub monitoring ekosystemów wodnych i/lub projektów badawczych dotyczących ekosystemów lub gatunków, lub grup gatunków, objętych niniejszą częścią zamówienia;* za wykształcenie przyrodnicze uznaje się wykształcenie: biologiczne, leśne, ochrona środowiska, rybactwo, zootechnika, inżynieria środowiska.Dla Części IV – zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym poniżej:Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 2 hydrobiologami specjalizującymi się w badaniu makrofitów, z co najmniej wyższym wykształceniem przyrodniczym*, z których każdy jest autorem lub współautorem minimum 2 recenzowanych publikacji z zakresu swojej dziedziny lub posiada doświadczenie w inwentaryzacji i/lub monitoringu ekosystemów wodnych, tj. każdy w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył/uczestniczy w realizacji co najmniej dwóch projektów obejmujących w swym zakresie inwentaryzacje i/lub monitoring ekosystemów wodnych i/lub projektów badawczych dotyczących ekosystemów lub gatunków, lub grup gatunków, objętych niniejszą częścią zamówienia;* za wykształcenie przyrodnicze uznaje się wykształcenie: biologiczne, leśne, ochrona środowiska, rybactwo, zootechnika, inżynieria środowiska.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach