Przetargi.pl
Dostawa 3 samochodów osobowych z napędem elektrycznym

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ogłasza przetarg

 • Adres: 02-676 Warszawa, Janusza Kurtyki 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Janusza Kurtyki 1
  02-676 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 016365090
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 3 samochodów osobowych z napędem elektrycznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa samochodu osobowego z napędem elektrycznym z przeznaczeniem dla Centrali IPN w Warszawie – samochód o zasięgu minimum 500 km - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1a do SWZDostawa samochodu osobowego z napędem elektrycznym z przeznaczeniem dla Centrali IPN w Warszawie – samochód o zasięgu minimum 500 km - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1b do SWZDostawa samochodu osobowego z napędem elektrycznym z przeznaczeniem dla Centrali IPN w Warszawie – samochód o zasięgu minimum 500 km - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1c do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144900-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach