Przetargi.pl
Zakup wraz z transportem kruszywa łamanego – dolomit

Gmina Sulejów ogłasza przetarg

 • Adres: 97-330 Sulejów, ul. Konecka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 102 500 , fax. 446 162 551
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulejów
  ul. Konecka 42
  97-330 Sulejów, woj. łódzkie
  tel. 446 102 500, fax. 446 162 551
  REGON: 59064832700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www..bip.sulejow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z transportem kruszywa łamanego – dolomit
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa łamanego - dolomit frakcja Ø od 4 do 31,5 mm w ilości 2685 ton (bez gliny) wraz z dostawą, przeznaczonego na naprawy dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Sulejów oraz dróg dojazdowych do pól uprawnych w ramach funduszy sołeckich na terenie Gminy Sulejów. 2. Dostawa kruszywa oprócz sprzedaży samego kruszywa obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa drogowego wraz z rozciąganiem po drogach (w zależności od potrzeb Zamawiającego). 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez wybranego w drodze postępowania oferenta na drogi gminne i śródpolne wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Sulejów w 2019 r. 4. Kruszywo będzie dostarczane sukcesywnie do 31 grudnia 2019 r. Kruszywo musi posiadać odpowiednie wyniki badań potwierdzające spełnienie odpowiednich norm PN-EN 13242 i PN-EN 13043 dla tego rodzaju kruszywa. Dostarczane kruszywo musi posiadać deklarację właściwości użytkowych kruszywa oznakowaną znakiem CE co wskazuje, że producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność produktu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy kruszywa innego niż dolomit. 6. Ponadto kruszywo nie może zawierać gliny, iłów oraz gwoździ, metalowych drutów ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach, a także innych trudno rozkładających się zanieczyszczeń (plastik, guma, itp.). W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy ich usunięcia, a w przypadku wystąpienia rażąco dużych zanieczyszczeń usunięcia partii dostarczonego kruszywa na koszt Wykonawcy lub odmowy przyjęcia transportu. 7. Transport kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, umożliwiającymi rozciąganie kruszywa po drogach. Odbiór dostawy odbywać się będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu w godzinach pracy Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie, tj. poniedziałek - piątek 7:00 – 15:00. Termin dostawy wynosi maksymalnie 5 dni roboczych – jest jedno z kryterium oceny ofert. Termin dostawy liczony będzie od dnia następującego (licząc od godziny 9.00) po dniu złożenia zamówienia drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail). W uzasadnionych przypadkach odbiór kruszywa może odbywać się po godzinach pracy Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie. Zamawiający dostarczy Wykonawcy harmonogram dostaw poszczególnych partii kruszywa z siedmiodniowym wyprzedzeniem drogą mailową lub faksem. Zamawiający dopuszcza realizację dostawy drogą telefoniczną po uzgodnieniu stron. 8. Każdorazowa partia materiału dostarczona przez Wykonawcę będzie sprawdzana przez przedstawiciela Zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną (sołtys, radny). Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo przez wykonawcę na dostawę danej części zamówienia wraz z wydrukiem wagowym z kopalni, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybiórczej kontroli wagi (tonażu) zamawianej części dostawy w całym okresie trwania umowy. Koszty drugiego ważenia pokrywa Zamawiający. W przypadku złej jakości kruszywa Zamawiający zleci wykonanie badania jakości kruszywa wraz z wydaniem orzeczenia. Koszty tego badania pokryje Zamawiający lub Wykonawca w zależności od wyniku badań. Jeśli badanie kruszywa wykaże, że jego jakość nie spełnia przyjętych norm, wówczas koszty badania pokrywa Wykonawca. 9. Materiał, który nie odpowiada przyjętym normom, a został zeskładowany lub wbudowany w drogi zostanie usunięty na koszt dostawcy. 10. Dalsze dostarczanie materiału niezgodnego z warunkami zamówienia spowoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Należność za każdorazową dostawę Zamawiający ureguluje po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzającymi realizację dostaw przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Do każdej faktury należy dołączyć ksero deklaracji właściwości użytkowych kruszywa z dopiskiem, iż przedstawiona deklaracja dotyczy faktycznie wyszczególnionego w fakturze kruszywa dowiezionego na drogi Gminy Sulejów. 12. Termin płatności faktury wynosi minimum 7 dni roboczych a maksymalnie 21 dni roboczych - jest jedno z kryterium oceny ofert. 13. Wykonawca wystawi faktury odrębne za dostawy kruszywa zakupionego w ramach funduszu sołeckiego na każde sołectwo zgodnie z wykazem otrzymanym od Zamawiającego. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia całości zamówienia o 30% bez podania przyczyny. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie uzupełniające czy odszkodowanie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 1). 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeśli dotyczy). 3. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach