Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów dla jednostek Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie, realizujących projekt "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach Gwarancji dla młodzieży.

Ochotnicze Hufce Pracy Podkarpacka Wojewódzka Komenda w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35074 Rzeszów, al. Piłsudskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 852 39 10 , fax. 17 852 39 10
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Podkarpacka Wojewódzka Komenda w Rzeszowie
  al. Piłsudskiego 31
  35074 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 852 39 10, fax. 17 852 39 10
  REGON: 103697400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkarpacka@ohp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka budżetowa nieposiadająca osobowości prawnej podległa MRPiPS

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów dla jednostek Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie, realizujących projekt "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach Gwarancji dla młodzieży.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą tuszy i tonerów dla jednostek Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie, realizujących projekt "Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w ramach Gwarancji dla młodzieży. Zamówienie realizowane będzie w całości, Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych Zamówienie będzie realizowane w następujących jednostkach, będących jednocześnie częściami zamówienia: Część 1 – 9-13 HP Przemyśl Część 2 – CEiPM Przemyśl Część 3 – 9-12 HP Jarosław Część 4 – MCK Przeworsk Część 5 – MCK Cieszanów Część 6 – OSZ Rzeszów Część 7 – 9-1 HP Rzeszów Część 8 – MCK Dębica Część 9 – 9-10 HP Krosno Część 10 – MCK Sanok Część 11 – MCK Brzozów Część 12 – MCK Lesko Część 13 – MCK Jasło Część 14 – OSiW Iwonicz Część 15 – 9-15 HP Tarnobrzeg Część 16 – OSZ Nisko Część 17 – MCK Gorzyce Część 18 – CEiPM Rzeszów Część 19 – MCK Mielec Część 20 – PPP Strzyżów Część 21 – PPP Łańcut Część 22 – MCK Nowa Dęba Część 23 – CEiPM Krosno Część 24 – 9-9 HP Krosno Część 25 - 9-8 HP Sanok Część 26 – 9-17 HP Stalowa Wola Część 27 – 9-19 HP Dębica Część 28 - PWK OHP Rzeszów Część 29 - CEiPM Tarnobrzeg Część 30 – OSZ Tarnobrzeg Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 i 1A do niniejszego zapytania ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach