Przetargi.pl
„Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla potrzeb Ustrzyckiej Grupy Zakupowej w Ustrzykach Dolnych na rok 2021” z podziałem na III częsci.

Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg

 • Adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, Ul. Dobra
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (013)4611948, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych
  Ul. Dobra 8
  38-700 Ustrzyki Dolne, woj. podkarpackie
  tel. (013)4611948, , fax. -
  REGON: 381973492
 • Adres strony internetowej zamawiającego: cuwustrzykidolne.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla potrzeb Ustrzyckiej Grupy Zakupowej w Ustrzykach Dolnych na rok 2021” z podziałem na III częsci.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych i środków czystości realizowana na rzecz Ustrzyckiej Grupy Zakupowej na rok 2021 z podziałem na III części, część I – materiały biurowe, części II – tonery i tusze, cześć III – środki czystości, dla Jednostek wchodzących w skład „Ustrzyckiej Grupy Zakupowa”, zwanej dalej „UGZ”. Dostawy będą realizowane sukcesywnie do siedziby Zamawiającego lub siedzib poszczególnych Jednostek „UGZ” wg. potrzeb Zamawiającego, określonych w zamówieniu, składanym za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, a w pilnych przypadkach składanym również telefonicznie. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia – asortymentu zawiera załącznik nr 2 z podziałem na III części, część I – materiały biurowe, części II – tonery i tusze, cześć III – środki czystości, natomiast miejsca dostawy towaru zawiera załącznik nr 5 do SIWZ (wykaz Jednostek). Zamawiający nie wskazuje terminu, w jakim ma być zrealizowana każdorazowa dostawa materiałów biurowych i środków czystości. Ilości podane w załącznikach cenowych są ilościami szacunkowymi i mogą ulec niewielkiej zmianie. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu cenowym (załącznik nr 2) cena na poszczególną część zamówienia, musi uwzględniać koszty transportu zamawianych materiałów, będących przedmiotem zamówienia, do siedziby Zamawiającego jak i siedzib Jednostek „UGZ”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30192000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziały w postępowaniu na podstawie złożonych przez Wykonawcę ofert oraz oświadczeń wymaganych i zgodnych z SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o zamówienie albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza). Wykonawca zobligowany jest do przekazania oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej według terminu określonego z SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach