Przetargi.pl
Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35055 Rzeszów, ul. Szopena
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 17 8666 096 , fax. +48 17 8666 097
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  35055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 17 8666 096, fax. +48 17 8666 097
  REGON: 69072411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do elektroforezy białek surowicy i immunotypowania metodą elektroforezy kapilarnej dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przy ul. Szopena 2. 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania przedstawiono w Formularzu cenowo – ofertowym oraz w pozostałych załącznikach tj.: Zestawieniu parametrów granicznych oraz Warunkach serwisowania analizatora będących integralną częścią SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym oraz dzierżawę analizatora w ilości 1 szt. na okres 36 miesięcy. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Kwota wadium wynosi: 2 000,00 zł. Forma wniesienia wadium zgodnie z art. 45 Ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć zgodnie z treścią art. 25a ust. 1 pkt 1 Pzp: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Załącznika nr 7 do SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający w oparciu o przepisy art. 25a ust. 5 Pzp nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – w Załączniku nr 7 do SIWZ. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie – Załącznik nr 7 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. II. POZOSTAŁE WYMAGANE DOKUMENTY: Oprócz wypełnionego Oświadczenia wg wzoru Załącznika nr 7 do SIWZ do oferty należy dołączyć: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty wg wzoru załączonego do SIWZ – Załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy: a) Formularze cenowo – ofertowe (Załączniki nr 1 i 2), b) Zestawienie zbiorcze (Załącznik nr 3), c) Zestawienie parametrów granicznych analizatora (Załącznik nr 4), d) Warunki serwisowania analizatora (Załącznik nr 5). 3. Potwierdzenie wniesienia wadium – kserokopia wniesionego wadium wpięta do oferty w kolejności. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie, w taki sposób, by można było zrealizować dyspozycję zawartą w art. 46 ustawy Pzp dot. zwrotu wadium. 4. Jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to należy dołączyć do oferty. W swojej treści winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu/Wykonawcyw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach