Przetargi.pl
Wykonanie remontu elewacji budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35001 Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 580 200 , fax. 178 580 221
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
  Al. J. Piłsudskiego 28
  35001 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 580 200, fax. 178 580 221
  REGON: 513930000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rzeszow.sa.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu elewacji budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, w zakresie i w sposób określony w SIWZ. 3.4. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót remontowych, określonych w dokumentacji projektowej, przy remoncie m.in.:elewacji budynku – ok. 3 095 m2, cokołu z płyt granitowych – ok. 201 m2, obróbek blacharskich – ok. 462 m2, schodów zewnętrznych do budynku, kamiennych – ok. 24 m2, drzwi wejściowych, drewnianych - 1 szt., drzwi garażowych, drewnianych – 2 szt., daszków stalowych nad wejściami i bramami garażowymi, balustrad na tarasach i balkonach – ok. 83 m2, instalacji odgromowej – ok. 236 mb, opaski odbojowej z kostki brukowej – ok. 118 m2, kanałów wentylacyjnych piwnic –10 szt., montaż liniowych zabezpieczeń przeciwko ptakom –ok. 353 mb oraz udzielenie 5 lat rękojmi oraz wykonywania przez Wykonawcę świadczeń wynikających z gwarancji, dla których warunki zostały określone w § 8 Wzoru umowy oraz w Postanowieniach gwarancyjnych stanowiących Załącznik Nr 4 do Wzoru umowy umowy. Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem zamówienia określony jest dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć w szczególności: Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także druki oświadczeń dotyczące tych podmiotów. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.5 ppkt 2 SIWZ. 5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 (Załącznik Nr 3 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach