Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2020r. do 22 grudnia 2020r.

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Biezdrowie ogłasza przetarg

 • Adres: 64-510 Wronki, Biezdrowo
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48672547205
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Biezdrowie
  Biezdrowo 9
  64-510 Wronki, woj. wielkopolskie
  tel. +48672547205
  REGON: 00113065000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsbiezdrowo.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła Podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od 02 stycznia 2020r. do 22 grudnia 2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup wraz z dostawą produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Biezdrowie w dni nauki szkolnej w okresie od dnia 02 stycznia 2020r. do 22 grudnia 2020r. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Opis Przedmiotu zamówienia jest zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV z podziałem na 12 części w ilości i zakresie wskazanym w Części II SIWZ: Część I zamówienia: Mięso i produkty mięsne wieprzowo - wołowe KOD CPV 15130000-8 Część II zamówienia: Mięso i produkty mięsne drobiowe KOD CPV 15112000-6 Część III zamówienia: Produkty zwierzęce - jaja KOD CPV 03142500-3 Część IV zamówienia: Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne KOD CPV 15400000-2 Część V zamówienia: Owoce i warzywa świeże, ziemniaki KOD CPV 03220000-9, 03212100-1 Część VI zamówienia: Owoce, warzywa mrożone KOD CPV 15330000-0 Część VII zamówienia: Owoce, warzywa przetworzone i konserwowe KOD CPV 15330000-0 Część VIII zamówienia: Produkty przemiału ziarna , skrobi i produktów skrobiowych KOD CPV 15600000-4 Część IX zamówienia: Ryby przetworzone i konserwowe KOD CPV 15200000-0 Część X zamówienia: Produkty mleczarskie KOD CPV 15500000-3 Część XI zamówienia: Różne produkty spożywcze, KOD CPV 15800000-6 Część XII zamówienia: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie KOD CPV 15810000-9 3. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały opisane we Wzorze Umowy (Część III SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu według załącznika 2 do siwz. 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do siwz. 2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO stanowi załącznik nr 4 do siwz składany wraz z ofertą. 3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 2 Ustawy Pzp stanowi załącznik nr 5 do siwz składany wraz z ofertą. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda do złożenia wraz z ofertą następującego dokumentu: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia stanowiące załącznik nr 7 do siwz 6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia i spełniania warunków w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenie stanowiące załącznik nr 6 do siwz. 7. W przypadku gdy Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy składa wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia podmiotów będących podwykonawcami – załącznik nr 8 do siwz. 8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 9 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 10. Pełnomocnictwo (o ile jest wymagane)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach