Przetargi.pl
Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. ogłasza przetarg

  • Adres: 61-827 Poznań, al. Marcinkowskiego
  • Województwo: wielkopolskie
  • Telefon/fax: tel. 618 530 813 , fax. 618 530 842
  • Data zamieszczenia: 2019-12-02
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
    al. Marcinkowskiego 11
    61-827 Poznań, woj. wielkopolskie
    tel. 618 530 813, fax. 618 530 842
    REGON: 30214486300000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.odpady.poznan.pl/
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Usługa polegająca na odbiorze i poddaniu procesowi odzysku odpadu o kodzie 19 12 12
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Rodzaj zamówienia: Usługi Zamawiający dzieli zamówienie na 2 części: Zadanie nr 1: zadanie polegające na sukcesywnym przyjęciu, zagospodarowaniu oraz poddanie procesowi odzysku, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiących frakcję z mechanicznego przetwarzania odpadów wielkogabarytowych. Ilość odpadów przekazana do zagospodarowania 800 Mg w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.03.2020 r., Zadanie nr 2: zadanie polegające na sukcesywnym przyjęciu, zagospodarowaniu oraz poddanie procesowi odzysku, odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, stanowiących frakcję „nadsitową” z waloryzacji kompostu wytwarzanego z odpadów ulegających biodegradacji, pochodzących z selektywnej zbiórki. Masowo 90% stanową zmineralizowane kawałki drewna w wielkości pow. 19 mm., 6% zlepione bryły drewna i zaschniętego kompostu, 2% frakcja mineralne – kamienie i gruz, 2% folia i tworzywa sztuczne, metale nieżelazne, szkło. Ilość odpadów przekazana do zagospodarowania 200 Mg w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2020 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513000-6
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.2. Warunki udziału
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem. W zakresie zadania nr 1: Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia, tj. odpowiednie zezwolenia na transport oraz przetwarzanie (w ilości nie mniejszej niż 800 Mg na rok) przez odzysk odpadów o kodzie 19 12 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) niniejszy warunek mogą spełniać wspólnie (nie jest wymagane, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenia na przetwarzanie i transport odpadów). W zakresie zadania nr 2: Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia, tj. odpowiednie zezwolenia na transport oraz przetwarzanie (w ilości nie mniejszej niż 200 Mg na rok) przez odzysk odpadów o kodzie 19 12 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) niniejszy warunek mogą spełniać wspólnie (nie jest wymagane, aby każdy z wykonawców posiadał zezwolenia na przetwarzanie i transport odpadów).
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach