Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą papieru ksero dla KWP w Katowicach oraz jednostek Policji garnizonu śląskiego

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 002 050 , fax. 322 002 060
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 002 050, fax. 322 002 060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą papieru ksero dla KWP w Katowicach oraz jednostek Policji garnizonu śląskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na zakup wraz z dostawą papieru ksero dla KWP w Katowicach oraz jednostek Policji garnizonu śląskiego. 1.1. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz cenowy i stanowi minimalne wymagania Zamawiającego. 1.2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dostarczonego asortymentu na inny niż ten, który został wskazany w załączniku nr 3 do SIWZ z zastrzeżeniem §7 ust. 2a umowy ramowej. 1.3. Zamawiający wymaga, aby cały asortyment objęty umową ramową był fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ. 1.4. Asortyment powinien posiadać wymagane w treści załącznika nr 3 do SIWZ oraz przepisami prawa atesty, certyfikaty, świadectwa jakości oraz spełniać wszelkie wymogi norm, określonych obowiązującym prawem, biorąc przede wszystkim pod uwagę ich przeznaczenie. 1.5. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia (w tym w załączniku nr 3 do SIWZ) pojawiłyby się nazwy własne, oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna asortyment, produkt o takim samym przeznaczeniu jak wskazany w załącznikach do SIWZ, co najmniej o takim samym zakresie użytkowania lub wyższym. Udowodnienie równoważności asortymentu, produktu spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić dokumenty potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do określonych przez Zamawiającego. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również asortymentu o wyższych parametrach), składający ofertę ma obowiązek wykazania (załączenia dowodów) zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia. 1.6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzielił gwarancji. Okres gwarancji Wykonawca wskaże w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 1.6.1. Zamawiający określa minimalną gwarancję na 24 miesiące i maksymalną gwarancję na okres 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu ilościowo - jakościowego dostawy bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron. 1.6.2. W przypadku braku wskazania gwarancji na formularzu ofertowym, Wykonawca udzieli gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące liczoną od dnia podpisania protokołu ilościowo - jakościowego dostawy bez zastrzeżeń przez przedstawicieli stron. 1.7. Wykonawca oświadcza, że dostarczy (wniesie) papier do wskazanego przez Zamawiającego miejsca/ pomieszczenia co skalkuluje w cenę oferty. Zamawiający informuję, że dysponuje w swoich jednostkach różnymi kondygnacjami budynków, z windą oraz bez windy jak również niektóre z nich posiadają magazyny z rampą. 1.8. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz, o ile są już znane, podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 do SIWZ). 1.10. Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i jego szacunkowego zakresu znajdują się w: Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy; Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy ramowej obejmuje; • Załącznik nr 2 do umowy ramowej – Wzór umowy wykonawczej obejmuje; ◦ Załącznik nr 3 do umowy wykonawczej – Wzór protokołu ilościowo-jakościowego; • Załącznik nr 4 do umowy ramowej – Wzór specyfikacji wykonawczej obejmuje: • Załącznik nr 1 do specyfikacji wykonawczej – Wzór oferty wykonawczej. Załącznik nr 1, załącznik nr 3 do umowy ramowej zostanie utworzony na etapie realizacji umowy ramowej. Załącznik nr 1 do umowy wykonawczej zostanie utworzony na etapie realizacji umów wykonawczych. Załącznik nr 3 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy; Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenia o wykluczeniach i o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz dostaw; Załącznik nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu; 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197644-2 3. Na etapie realizacji zamówień wykonawczych w oparciu o umowę ramową zaoferowane ceny jednostkowe papieru nie mogą być wyższe niż w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający określił szacunkową ilość zamawianego papieru w celu wyceny oferty, która następnie posłuży do opracowania ich rankingu. Wskazane szacunkowe ilości w załączniku nr 3 do SIWZ służą zobrazowaniu Wykonawcom wielkości i zakresu umowy ramowej i nie są wiążące (ilości mogą ulec zmianie). 5. W zaproszeniu do składania ofert wykonawczych Zamawiający określi warunki udziału w postępowaniu oraz wskaże każdorazowo miejsce dostawy do danej jednostki garnizonu Policji. Lista lokalizacji jednostek Policji garnizonu śląskiego znajduje się na stronie http://slaska.policja.gov.pl/kat/jednostki/jednostki-wg-powiatow/30,Jednostki.html Zamawiający zastrzega, że miejsce dostawy może ulec zmianie. O zmianie lokalizacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą mailową z wyprzedzeniem. Zmiana nie wymaga podpisania aneksu do umowy wykonawczej. 6. Po podpisaniu umowy ramowej Zamawiający będzie zapraszał każdorazowo do składania ofert w postępowaniu wykonawczym wszystkich Wykonawców, z którymi zostały zawarte umowy ramowe. Zamawiający udzieli zamówienia i zawrze umowę wykonawczą z tym Wykonawcą, który uzyskał największą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert – cena 100%. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca cały oferowany asortyment objęty przedmiotem zamówienia zrealizował w terminie wskazanym w umowie wykonawczej w okresie od 1 dni do 30 dni. Termin realizacji będzie każdorazowo określany w postępowaniu wykonawczym. (termin realizacji zostanie wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym). 8. Wykonawca zapewni ochronę przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO). Obowiązek poinformowania podwykonawców, innych podmiotów i członków konsorcjum o przetwarzaniu danych osobowych spoczywa na Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązków wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30197644-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy i cenowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 i 3 do SIWZ. Wykonawca w formularzu ofertowym i cenowym musi podać wszystkie wymagane dane. W szczególności w formularzu cenowym musi podać cenę dla każdej pozycji. Brak złożenia formularza ofertowego i/lub cenowego, niewypełnienie wszystkich jego pozycji lub złożenie niepodpisanego formularza ofertowego i/lub cenowego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 Pzp – jako niezgodną z SIWZ. 2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, złożone zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia jest fabrycznie nowy wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu, gatunku I, spełnia normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Oświadczenie Wykonawcy, że na cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia udzieli gwarancji złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 5. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku braku wskazania gwarancji, udzielił gwarancji minimalnej tj. 24 miesiące liczoną od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego dostawy złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 6. Oświadczenie Wykonawcy, że dostarczy (wniesie) papier do wskazanego przez Zamawiającego miejsca/ pomieszczenia co skalkuluje w cenę oferty. (załącznik nr 1 do SIWZ). 7. Oświadczenie Wykonawcy, czy powierza podwykonawcy/com wykonanie części zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania części zamówienia Wykonawca wskaże zakres jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm podwykonawców oraz, o ile są już znane, danych kontaktowych, którzy będą realizować ten zakres złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 8. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami zamówienia, warunkami płatności i treścią wzoru umowy ramowej i wykonawczej i przyjmuje je bez zastrzeżeń złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 9. Oświadczenie Wykonawcy, że zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 10. Oświadczenie Wykonawcy, że uważa się związany ofertą na czas wskazany w Rozdziale VII SIWZ złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 11. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 12. Oświadczenie Wykonawcy, ze wypełnił obowiązki wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o niniejsze zamówienie złożone na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ). 13. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z treścią Rozdziału III SIWZ złożone zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach