Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice - Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach.

Urząd Gminy Mierzęcice ogłasza przetarg

 • Adres: 42-460 Mierzęcice, ul. Wolności
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 887 900 , fax. 322 887 055
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Mierzęcice
  ul. Wolności 95
  42-460 Mierzęcice, woj. śląskie
  tel. 322 887 900, fax. 322 887 055
  REGON: 54002100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mierzecice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice - Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - modernizację przegrody ściana zewnętrzna, - modernizację przegrody ściana zewnętrzna cokół, - modernizację przegrody okno zewnętrzne szczyt ”wentylacja grawitacyjna”, - modernizację przegrody drzwi zewnętrzne E ”wentylacja grawitacyjna”, - modernizację przegrody drzwi zewnętrzne frontowe ”wentylacja grawitacyjna”, wraz robotami towarzyszącymi m.in.: wymianą parapetów zewnętrznych, rur spustowych i rynien oraz obróbek blacharskich i rozbiórki przybudówki. Szczegółowy zakres prac został ujęty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji projektowej oraz wzorze umowy stanowiącymi załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Krakowski Bank Spółdzielczy w Mierzęcicach, nr konta: 46 8591 0007 0380 0380 0260 0002, z dopiskiem wadium na: „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Mierzęcice - Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Boguchwałowicach”. nr sprawy GK.271.8.2019”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty wg zał. Nr 1 do SIWZ) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, jeżeli oferta będzie podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) lub w przypadku występowania podmiotów wspólnie w trybie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp) – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach