Przetargi.pl
„Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu ul. Szkolna 44 – 2 części”

Powiat Częstochowski ogłasza przetarg

 • Adres: 42-200 Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 034 3229100, 3229126 , fax. 343 229 111
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Częstochowski
  ul. Jana III Sobieskiego 9
  42-200 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. 034 3229100, 3229126, fax. 343 229 111
  REGON: 15218083700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu ul. Szkolna 44 – 2 części”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu mechanik monter maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu ul. Szkolna 44, 42-230 Koniecpol w podziale na dwie części, które obejmują: Cześć 1 – Dostawę obrabiarki CNC dla Pracowni Zajęć Praktycznych w Koniecpolu Część 2 – Dostawę obrabiarek do metalu, narzędzi i mebli warsztatowych do pracowni nauki zawodu Mechanik monter maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu. 2. Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń o parametrach opisanych w specyfikacji technicznej, transport, wniesienie ich do wyznaczonego miejsca, zabudowanie w obiekcie i montaż, rozruch, sprawdzenie ich działania oraz przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego (max 5 osób). 3. Dostarczane urządzenia winy być fabrycznie nowe, nie używane, nie poddawane żadnym naprawom i powinny posiadać pełną dokumentację w języku polskim. Nie dopuszcza się urządzeń powystawowych, pokazowych i demonstracyjnych. Wyposażenie i/lub wszystkie jego elementy składowe muszą spełniać wszystkie parametry i wymagania wyszczególnione przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz być dopuszczone do użytkowania i obrotu na rynku polskim, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. 4. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do montażu urządzenia o parametrach opisanych w specyfikacji. Przez montaż należy rozumieć: instalację lub zabudowę kompletnego i gotowego do użycia urządzenia z uwzględnieniem dostosowania do pomieszczenia, w którym będzie użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tym pomieszczeniu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ tj. Wykaz i specyfikacja obrabiarki CNC dla Pracowni Zajęć Praktycznych w Koniecpolu - Część 1 zamówienia oraz Wykaz i specyfikacja obrabiarek do metalu, narzędzi i mebli warsztatowych do pracowni nauki zawodu Mechanik monter maszyn i urządzeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu – Cześć 2 zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42600000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część 1 – 2 500,00 zł , Część 2 – 2 500,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena będzie dokonana na podstawie właściwego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 2) wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania i spełniania warunków postępowania; 3) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie (jeżeli dotyczy). 4) dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach