Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Łozinie w 2023 roku.

Szkoła Podstawowa w Łozinie ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Łozina, Milicka 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa w Łozinie
  Milicka 10
  55-095 Łozina, woj. dolnośląskie
  REGON: 001181564
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zslozina.edupage.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła podstawowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Łozinie w 2023 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wraz z dostawą oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Łoziniew 2023 roku.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach