Przetargi.pl
Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2020/2021

Gmina Mirsk ogłasza przetarg

 • Adres: 59-630 Mirsk, Plac Wolności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 647 04 40, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mirsk
  Plac Wolności 39
  59-630 Mirsk, woj. dolnośląskie
  tel. 075 647 04 40, , fax. -
  REGON: 23082163000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mirsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2020/2021 w podziale na dwa zadania: Zadanie I – dostawa oleju opałowego lekkiego do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2020/2021 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do 7 SIWZ. Zadanie II – dostawa węgla kamiennego i eko-groszku polskiego workowanego do jednostek organizacyjnych Gminy Mirsk w sezonie grzewczym 2020/2021 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do 7 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla Zadania I w kwocie: 1.000,00 zł Dla Zadania II w kwocie: 3.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach