Przetargi.pl
Przebudowa (adaptacja) poddasza w budynku Przychodni Rejonowo Specjalistycznej (DWOMP Oddział OLK we Wrocławiu) wraz z instalacją wentylacji z funkcją klimatyzacji.

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY ogłasza przetarg

 • Adres: 50-123 Wrocław, Oławska 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
  Oławska 14
  50-123 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 000294846
 • Adres strony internetowej zamawiającego: dwomp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa (adaptacja) poddasza w budynku Przychodni Rejonowo Specjalistycznej (DWOMP Oddział OLK we Wrocławiu) wraz z instalacją wentylacji z funkcją klimatyzacji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie (adaptacji) poddasza w budynku Przychodni Rejonowo Specjalistycznej (DWOMP Oddział OLK we Wrocławiu) wraz z instalacją wentylacji z funkcją klimatyzacji oraz dostosowania części budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej do wymagań wskazanych w ekspertyzie technicznej z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego PPOŻ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w SANTANDER BANK POLSKA S.A., nr konta: 22 1090 2473 0000 0006 2402 1726, z adnotacją „Wadium – DWOMP.III.221.60.2023.PZP”.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin zaksięgowania środków na rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz znak postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław;7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Zgodnie z art. 226 pkt 14 ustawy Pzp, oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, jeśli wykaże że:posiada ważny certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorców, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania, konserwacji lub serwisowania i likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2065)lub certyfikat lub zaświadczenie wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej pod warunkiem, że posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski (art. 43 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych);Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa powyżej, zostanie uznany za spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.2) posiadania zdolności technicznej i zawodowej:Użyte w treści niniejszego Rozdziału SWZ wyrażenia mają następujące znaczenie:„budowa” – oznacza: wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane);„przebudowa” – oznacza: wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane);„Obiekt budowlany” – oznacza: budynki przeznaczone na potrzeby: opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, szkolnictwa wyższego, nauki; budynki biurowe.„ustawa Prawo budowlane” – oznacza ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r. poz. 2351 z ze zm.).Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże że:a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia, z których każde obejmowało budowę lub przebudowę Obiektu budowlanego każde o wartości niemniejszej niż 2 000 000 zł brutto, z czego przynajmniej jedno zamówienie dotyczyło obiektu służby zdrowia;W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia, z których każde obejmowało wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w Obiekcie budowlanym każde o wartości niemniejszej niż 100 000 zł brutto;W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.c) dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia Kierownikiem budowy, który:- posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane zgodnie z ustawą o uznaniu kwalifikacji zawodowych w adekwatnym zakresie,- wpisany jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane- legitymuje się następującym doświadczeniem: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję Kierownika budowy, dla co najmniej 2 (dwóch) zamówień, z których każde obejmowało budowę lub przebudowę Obiektu budowlanego każde o wartości niemniejszej niż 2 000 000 zł brutto;d) dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia Kierownikiem robót w specjalności sanitarnej, który:- posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane zgodnie z ustawą o uznaniu kwalifikacji zawodowych w adekwatnym zakresie,- wpisany jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane;e) dysponuje Kierownikiem robót w specjalności elektrycznej, który:- posiada zgodnie z ustawą Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub którego kwalifikacje zawodowe zostały uznane zgodnie z ustawą o uznaniu kwalifikacji zawodowych w adekwatnym zakresie,- wpisany jest na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą Prawo budowlane;f) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą ważny certyfikat F-gazowy dla pracowników wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania, konserwacji lub serwisowania i likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianychlub certyfikat lub zaświadczenie wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej pod warunkiem, że posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski (art. 43 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych);g) dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą ważne świadectwo w zakresie niezbędnym, wynikającym z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392), uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowych, remontów dla urządzeń, instalacji i sieci: Grupa 1, 2 – eksploatacyjne i dozorowe.W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty: średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie był publikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty: średni kurs NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach