Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą mebli dla Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce

Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Dembowskiego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 289 19 24 , fax. 12 289 19 24
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o.
  ul. Dembowskiego 2 2
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 289 19 24, fax. 12 289 19 24
  REGON: 12239538900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatowyparkrozwoju.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą mebli dla Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1/. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, montażem i ustawieniem mebli w Zespole Szkół Zawodowych i Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, zlokalizowanym przy ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka. 2/. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawiera- załącznik H, H1 i H2 i H3 do niniejszej SIWZ. 3/. Specyfikacja przedmiotu zamówienia zawarta w ofercie Wykonawcy (formularz asortymentowo-cenowy - załącznik F do oferty) musi odpowiadać specyfikacji szczegółowo określonej przez Zamawiającego w załączniku H- H3 do SIWZ. 4/. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a. Koszt dostawy wraz z wniesieniem na miejsce wskazane przez Zamawiającego, montaż i ustawienie mebli pokrywa we własnym zakresie Wykonawca, b. Wykonawca we własnym zakresie usunie i zutylizuje ewentualne opakowania transportowe, c. Udzielenie gwarancji door to door: 24 miesiące, montaż 36 miesięcy d. Czas reakcji serwisu do 3 dni, usuwanie usterek maksymalnie 10 dni od daty dokonania zgłoszenia telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego, e. montaż mebli od pn.-pt. po godz. 17:00, sb.-nd. bez ograniczeń. Wykonawca zobowiązany jest wypisać w ofercie nazwę, model, symbol oferowanego produktu wraz z opisem lub informację o braku powyższych danych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391510005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatowyparkrozwoju.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach